REDTEVAL >> Què és REDTEVAL

Què és REDTEVAL

galsREDTEVAL és la federació que agrupa tots els Grups d'acció local (en endavant GAL) i Grups d'acció del sector Pesquer (des d'ara GALP) de la província de València, fet que suposa un àmbit d'actuació de 160 municipis de caràcter rural i 4 municipis de caràcter pesquer, representant aproximadament el 60% del total dels municipis de la província de València.

Els GAL vénen regulats en el Reglament (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives als fons FEDER, FSE, FC, FEADER i FEMP, en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 aprovat per Decisió de la Comissió Europea de 29 de juliol de 2015, i en l'Ordre 5/2016, de 11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels grups de acció local LEADER 2014-2020, resolta per Resolució de 19 de juny de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.


Per la seva banda els GALP es regulen en el Reglament (UE) nº 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, el Programa Operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020 aprovat per decisió d'execució de la Comissió Europea de data 13 de novembre de 2015, i l'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d'acció local de pesca (GALP) a la Comunitat Valenciana.