Persones emprenedores >> La llicència d'activitats

La llicència d'activitats

La regulació de l'obertura d'activitats a la Comunitat Valenciana a partir de la Llei 6/2014

 DESCARREGAR FORMAT PDF

Els següents apartats pretenen oferir una certa llum a l'hora d'aclarir quins són els procediments administratius necessaris exigits per a iniciar una activitat econòmica partint de la recent regulació de la Llei 6/2014, però també considerant altres disposicions rellevants.

 

Normativa rellevant

 • LLEI 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental. (Derogada per la Llei 6/2014)
 • Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre relatiu als servicis en el mercat interior
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici
 • LLEI 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a Agilitzar l'Exercici d'Activitats Productives i la Creació de l'Ocupació
 • LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
 • Decret llei 2/2012 de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana.
 • Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.
 • DECRET LLEI 4/2012, de 29 de juny, del Consell, pel que es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA)
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la generalitat, de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana (deroga a la Llei 2/2006)
 • Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú

 Amunt

Els distints procediments

Com a regla general, les instal·lacions i activitats se sotmeten, segons el major o menor grau de potencial incidència sobre el medi ambient, a algun dels següents instruments d'intervenció ambiental que serà desenrotllats extensament en pàgines posteriors:

a) L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA: S'exigix per a la implantació i funcionament de les activitats amb major potencial contaminant susceptibles de generar impactes considerables. En concret, per a les activitats incloses en l'annex I de la Llei 6/2014.

S'obté així la resolució escrita de l'òrgan competent de la GENERALITAT, per la que es permet, als efectes de la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, explotar la totalitat o part d'una instal·lació, davall determinades condicions destinades a garantir que la mateixa complix l'objecte i les disposicions la llei.

b) LA LLICÈNCIA AMBIENTAL : S'exigix per a les activitats de titularitat pública o privada que, no estant sotmeses a autorització ambiental, tenen una moderada incidència ambiental que exigix el seu sotmetiment a autorització prèvia. Són les que figuren en l'annex II la Llei 6/2014 (Veure Annex 1 del present document).

S'obté així la resolució escrita de l'AJUNTAMENT en què s'ubique la instal·lació per la qual s'autoritza l'explotació de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment.

c) LA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL: S'exigix per a les activitats que atenent a la seua escassa incidència ambiental, no estiguen incloses ni en el règim d'autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III la Llei 6/2014 (Veure Annex 2 del present document) per a poder ser considerades innòcues.

La declaració responsable ambiental és un document subscrit pel titular de l'activitat, en el que informa de l'administració que iniciarà l'activitat i manifesta, davall la seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per al seu exercici, que posseïx la documentació que així ho acredita i que a més es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure el dit exercici, acompanyant-se la documentació que esta llei establix

d) LA COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES: S'exigix per a aquelles activitats sense incidència ambiental en quant que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure Annex 2 del present document). L'incompliment d'algun dels dits criteris determinarà la inclusió de l'activitat en el règim de declaració responsable ambiental

Es tracta del document per mitjà del que el titular de l'activitat informa de l'administració pública corresponent l'inici de l'activitat així com les seues dades identificatives i la resta de requisits que siguen exigibles per a l'exercici de l'activitat.

Abans de passar a veure altres procediments específics per a una sèrie d'activitats que es regulen per normatives concretes, és convenient fer algunes consideracions rellevants relacionades amb els quatre instruments d'intervenció ambiental relacionats anteriorment:

 • Si una mateixa persona física o jurídica sol·licitara exercir diverses activitats en una mateixa instal·lació subjectant-se a diferents règims d'intervenció dels establits anteriorment, la sol·licitud haurà de tramitar-se i resoldre's en una sola autorització o llicència, havent d'aplicar-se el règim que corresponga a l'activitat amb major incidència ambiental
 • És l'administració autonòmica, a través de la Conselleria amb competències al mig ambient, la competent per a la tramitació i resolució del procediment d'autorització ambiental integrada. Són els ajuntaments els encarregats tant de la de la tramitació i resolució del procediment de llicència ambiental; com de la recepció de la declaració responsable ambiental i de la comunicació d'activitats innòcues
 • En els procediments anteriors, com a regla general, no s'exigirà la presentació de documents originals o còpies compulsades ni traduccions jurades. No obstant això, l'autoritat competent podrà demanar d'una altra autoritat competent la confirmació de l'autenticitat del document aportat.
 • Tampoc s'exigirà a qui tinga la condició d'interessat l'aportació de fotocòpies del document nacional d'identitat als efectes de comprovació de les dades d'identificació personal en aquells casos en què l'interessat preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor puga consultar tals dades per mitjà d'un sistema de verificació de dades d'identitat. El consentiment de l'interessat perquè les seues dades d'identitat personal i dades cadastrals de la instal·lació puguen ser consultats per este sistema, haurà de constar en la sol·licitud d'iniciació del procediment o en qualsevol altra comunicació posterior

Per a finalitzar este apartat fem referència a dos procediments més:

e) LES ACTIVITATS REGULADES PER LA LLEI 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç. En esta disposició s'establixen una sèrie de mesures específiques que es dirigixen sobretot a les xicotetes i mitjanes empreses comercials i de servicis complementaris la superfície útil de exposició i venda al públic de les quals no supera els 750 metres quadrats (veure Annex 3 del present document)

f) LES ACTIVITATS REGULADES PER LA LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (veure Annex 4 del present document) que expressament queden fora de l'aplicació de la Llei 6/2014 per tindre un procediment d'autorització específic

A l'hora de determinar per a l'interessat, persona física o jurídica, el procediment aplicable, s'haurà d'enquadrar l'activitat o activitats segons els annexos anteriorment mencionats.

 Amunt

Autoritzacions o procediments previs

El règim jurídic ambiental previst en la Llei 6/2014, que com hem vist, establix quins són els 4 instruments d'intervenció ambiental requerits a l'hora d'iniciar una activitat ,no eximix de l'obtenció d'altres autoritzacions o de la formalització de comunicacions o declaracions que, per a l'exercici de determinades activitats, vinguen exigides per la normativa de caràcter sectorial no ambiental, en particular en matèria urbanística, d'indústria, seguretat, turisme, sanitària, educativa, de patrimoni històric o cultural, laboral i comercial.

En concret, a títol informatiu, cal ressaltar:


LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

La declaració d'impacte ambiental és una fase de l'avaluació d'impacte ambiental la finalitat de la qual és pronunciar-se sobre la conveniència o no de realitzar o no un projecte des de la sola perspectiva ambiental, sense entrar en altres aspectes, però integrant-se en la decisió final sobre el projecte

Els projectes, públics o privats, sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, hauran d'obtindre declaració d'impacte ambiental favorable amb caràcter previ a la concessió de l'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental o, quan siga procedent, a la formalització dels restants instruments d'intervenció ambiental previstos en la llei.

En este cas, el promotor del projecte presentarà davant de l'òrgan substantiu ambiental sol·licitud, dirigida a l'òrgan ambiental, de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, acompanyada d'un document inicial del projecte amb el contingut mínim i requisits formals establits en la normativa d'avaluació d'impacte ambiental de projectes

D'altra banda, quan l'activitat estiga sotmesa a llicència ambiental i requerisca de declaració d'impacte ambiental amb caràcter previ a la concessió de la llicència per l'òrgan autonòmic d'acord amb la normativa vigent en la matèria, l'estudi d'impacte ambiental serà sotmés, dins del procediment de llicència ambiental, i conjuntament amb el projecte, al tràmit d'informació pública i la resta d'informes establits en el dit procediment.

L'INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL

Respecte a altres pronunciaments no ambientals, s'exigix, tal com determina la normativa bàsica estatal, la compatibilitat urbanística del projecte, que s'acredita per mitjà de l'emissió de l'informe urbanístic municipal per part de l'ajuntament

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats per la Llei 6/2014, és preceptiu sol·licitar de l'ajuntament del municipi en què vaja a ubicar-se la instal·lació, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives al mateix.

Amb la sol·licitud d'este informe urbanístic municipal hauran d'acompanyar-se els documents següents:

a) Pla georreferenciat per al supòsit d'autorització ambiental integrada o pla d'emplaçament per a la resta d'instruments d'intervenció ambiental, en el que figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.

b) Memòria descriptiva de la instal·lació i de l'activitat amb les seues característiques principals.

c) Necessitat ús i aprofitament del sòl.

d) Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.

El dit informe, que serà vinculant quan siga negatiu, haurà d'emetre's en el termini màxim d'un mes des de la seua sol·licitud. En el cas que l'informe no s'emetera en el termini assenyalat, podrà presentar-se còpia de la sol·licitud del mateix junt amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada. En el supòsit d'activitats subjectes als restants instruments d'intervenció ambiental regulats en la Llei 6/2014, serà suficient que l'interessat indique la data en què va ser sol·licitat.

L'informe urbanístic municipal s'acompanyarà en tot cas de certificat subscrit pel secretari/a de la corporació amb el vistiplau del/de l'alcalde/el seu president/a de l'ajuntament en el qual es contindrà pronunciament expresse sobre la compatibilitat o incompatibilitat urbanística del projecte amb el planejament urbanístic.

L'informe urbanístic municipal és independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència o autorització exigible en virtut del que establix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació.

LA DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DES)

En el supòsit que el projecte vaja a emplaçar-se en sòl no urbanitzable comú s'exigix per a la implantació de determinats usos i activitats promogudes pels particulars l'obtenció prèvia de declaració d'interés comunitari (DES) o, si és el cas, la llicència urbanística municipal en relació amb els usos i aprofitaments urbanístics, amb caràcter previ a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental dictada per l'òrgan autonòmic competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

 Amunt

L'autorització ambiental integrada

Com ja hem vist, la Llei 6/2014 limita l'autorització ambiental integrada, en tant que règim més estricte, als projectes amb major potencial contaminant susceptibles de generar impactes considerables..

L'òrgan amb competències. (d'ara en avant òrgan substantiu ambiental) per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada serà el competent per a la inscripció, gestió i manteniment del Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana

Esta autorització precedirà a la construcció, muntatge o trasllat de les instal·lacions, i s'adaptarà a les modificacions que es produïsquen en estes


Sol·licitud

Una vegada sol·licitades les autoritzacions o comunicacions prèvies que procedisquen previstes en l'apartat 4, el procediment d'autorització ambiental integrada s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud dirigida a l'òrgan ambiental autonòmic competent, acompanyant-se, com a mínim, de la documentació següent:

 

 • Projecte bàsic d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat i visat pel col·legi professional corresponent quan legalment resulte exigible.
 • Estudi d'impacte ambiental
 • Informe urbanístic municipal, o còpia de la sol·licitud del dit informe quan no s'haguera emés en termini.
 • Declaració d'interés comunitari (DES) quan el projecte vaja a ubicar-se en sòl no urbanitzable i siga exigible d'acord amb la normativa urbanística.
 • Si és el cas, la documentació exigida per la legislació d'aigües per a l'autorització d'abocaments a les aigües continentals i sistema integral de sanejament, i per la legislació de costes per a l'autorització d'abocaments des de terra al mar.
 • Quan procedisca, la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de residus i sòls contaminats, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i altres normes sectorials aplicables.
 • En el cas d'activitats o instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència haurà de presentar-se amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada el pla d'autoprotecció.
 • Si és el cas, certificat de verificació de la documentació

De presentar-se la documentació en paper, s'adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada

Informació pública

Una vegada completada la documentació, s'obrirà un període d'informació pública de trenta dies, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar l'expedient o la part del mateix que s'acorde.

Els suggeriments que es presenten no donen lloc a la condició d'interessat, ni dret a una resposta raonada de manera individualitzada, si bé hauran de ser tingudes en consideració per l'òrgan competent a l'hora de resoldre la sol·licitud.

Sol·licitud d'informes addicionals

Per part de l'òrgan autonòmic competent en la tramitació i una vegada conclòs el tràmit d'informació pública:

 • Quan el projecte es trobe sotmés a avaluació d'impacte ambiental, es remetrà a l'òrgan ambiental còpia de l'expedient, junt amb les al·legacions rebudes, acompanyat, si és el cas, de les observacions que crega oportunes, a fi de que es formule declaració d'impacte ambiental en el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de l'expedient. Si la declaració d'impacte ambiental fóra desfavorable, l'òrgan substantiu ambiental dictarà una resolució motivada denegant l'autorització ambienta integrada i posant fi al procediment.
 • Si és el cas, l'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà simultàniament informe els òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència, remetent a este efecte als dits òrgans còpia de la documentació pertinent, junt amb les al·legacions i observacions realitzades que afecten l'àmbit de les seues competències. La falta d'emissió en termini dels dits informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé els emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució hauran de ser tinguts en consideració quan es formule esta. Quan estos informes siguen l'òrgan substantiu ambiental dictarà una resolució motivada denegant la dita autorització. Ambiental integrada
 • Seran igualment preceptius aquells informes que tinguen expressament atribuït el dit caràcter en la legislació sectorial d'aplicació i seran vinculants en els termes previstos en la mateixa
 • L'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu informe de l'ajuntament en el territori del qual vaja a ubicar-se la instal·lació o activitat, sobre les matèries de la seua competència, havent d'emetre's en el termini de trenta dies des de la recepció de la petició. De no emetre's l'informe en el termini assenyalat es prosseguiran les actuacions. No obstant això, l'informe emés fora de termini però rebut abans de dictar una resolució haurà de ser valorat per l'òrgan competent per a resoldre l'autorització ambiental integrada.
 • En el cas que l'activitat estiga afectada pel Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, o norma que ho substituïsca, l'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu l'emissió d'informe l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus. L'informe haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació.
 • Quan es tracte d'establiments en què vagen a estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del reial decret mencionat, se sol·licitarà del dit òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. El dit pronunciament haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació. L'informe serà vinculant quan siga desfavorable, així com quant als condicionaments necessaris que establisca en l'àmbit de les seues competències.

 

En tot cas, l'òrgan competent en la tramitació podrà demanar tots els informes se que consideren necessaris o determinants per a resoldre, fonamentant en la petició d'informe la conveniència de reclamar-los. En el cas que l'òrgan amb competències sobre la matèria informe desfavorablement, el dit informe tindrà caràcter vinculant en el procediment d'autorització ambiental integrada, determinant la denegació de la mateixa.


Com s'aprecia la duració del procediment està molt condicionada a les particularitats sectorials i específiques de la pròpia activitat que poden exigir o no la sol·licitud d'informes preceptius i/o complementaris.

Tràmit d'audiència

Immediatament abans de l'elaboració de la proposta de resolució, es donarà audiència als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.

Conclosa la tramitació, l'expedient serà remés a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat perquè efectue dictamen ambiental del projecte i eleve la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.

La comissió podrà acordar la necessitat fer modificacions en el projecte o la necessitat aportar documentació addicional rellevant per a poder atorgar-se l'autorització. En este cas, l'òrgan ambiental ho posarà de l'interessat perquè realitze les modificacions oportuna o aportació la documentació necessària en els termes i en el termini que s'indique atenent a la complexitat de la documentació a presentar.

La resolució de l'autorització ambiental integrada es dictarà en el termini màxim establit per la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, comptant-se el dit termini des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. Transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

Publicitat i notificació

L'òrgan competent notificarà la resolució de l'autorització ambiental integrada als interessats, a l'ajuntament on s'ubique la instal·lació, als distints òrgans que hagueren emés un informe vinculant i, si és el cas, a l'òrgan competent per a atorgar les autoritzacions substantives

La resolució per la qual s'haguera atorgat l'autorització ambiental integrada serà objecte de publicació per mitjà d'una ressenya o anunci de la mateixa en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, indicant la direcció de la pàgina Web en què podrà consultar-se el seu contingut.

Inici de l'activitat

Una vegada atorgada l'autorització ambiental integrada, i finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i obres, el titular disposarà d'un termini de cinc anys o el que, si és el cas, establisca la normativa bàsica estatal, per a iniciar l'activitat, llevat que en l'autorització s'establisca un termini distint.

No podrà iniciar-se l'activitat sense que el titular present una declaració responsable, davant de l'administració autonòmica corresponent indicant la data d'inici de l'activitat i el compliment de les condicions fixades en l'autorització.

La declaració es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina Web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient, i s'acompanyarà de la documentació següent:

a) Certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte, en la que s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat.

b) Certificat i informe emés per entitat col·laboradora de l'administració en matèria de qualitat ambiental acreditatiu del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada.

L'administració disposarà del termini màxim d'un mes des de la presentació de la declaració responsable per a verificar la documentació presentada i/o efectuar oposició o inconvenients. Transcorregut el dit termini sense manifestació en contra de l'òrgan substantiu ambiental, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Amunt

La llicència ambiental

La Llei 6/2014 que deroga definitivament el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell, pel que s'aprova el nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, establix que en este procediment s'inclouen totes les activitats públiques o privades que, no estant subjectes a autorització ambiental integrada, per la seua incidència en el medi ambient, han de sotmetre's obligatòriament a algun règim d'intervenció preventiva ambiental de competència municipal (veure annex 1 del document).

En el dit procediment s'inclou un tràmit de dictamen ambiental que ha de precedir a l'atorgament de la llicència ambiental, dictamen que:

 • En el cas de municipis amb població de dret igual o superior a 50.000 habitants ho ha d'emetre el propi ajuntament
 • En el cas dels ajuntaments amb població de dret inferior a 50.000 i igual o superior a 10.000 habitants que no tinguen mitjans personals i tècnics precisos per a la seua emissió es preveu, amb caràcter excepcional, que es puga sol·licitar la seua emissió per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat
 • Per als municipis de població inferior a 10.000 habitants el dictamen ambiental ho emet la mencionada comissió, llevat que se sol·licite la delegació de l'exercici de la dita competència en el cas que s'acredite disposar dels mitjans personals i tècnics suficients.

El dictamen ambiental ha de completar-se amb el pronunciament del corresponent ajuntament en les matèries de la seua competència.

Sol·licitud

Una vegada realitzades les actuacions prèvies o concessions prèvies, o formalització d'altres instruments, exigides per la normativa sectorial que procedisquen (previstes en l'apartat 4) i que s'acompanyaren a la sol·licitud, el procediment de llicència ambiental s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud de llicència ambiental davant de l'ajuntament en què vaja a desenrotllar-se l'activitat

La sol·licitud s'acompanyarà, com a mínim, de la següent documentació, sense perjuí de què puguen establir els ajuntaments per mitjà d'ordenança:

 • Projecte d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan legalment siga exigible
 • Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental
 • Informe urbanístic municipal o indicació de la data de la seua sol·licitud.
 • Declaració d'interés comunitari quan procedisca.
 • Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.
 • Si és el cas, certificat de verificació de la documentació.

En tot cas, de presentar-se la documentació en paper, s'adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.

Així mateix s'acompanyarà a la sol·licitud, quan procedisca, la següent documentació per a la seua valoració per l'ajuntament en l'àmbit de les seues competències:

 • Els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca.
 • Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència, o norma que ho substituïsca.
 • Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
 • En el cas que siga necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, a fi de comprovar que estes s'executen i desenrotllen d'acord amb la normativa vigent.

L'ajuntament verificarà formalment la documentació presentada, en el termini de 20 dies, per a comprovar si s'ajusta als requisits establits, sense perjuí de la verificació prèvia per mitjà de certificació quan s'hagen formalitzat els corresponents convenis a este efecte entre l'ajuntament i els col·legis professionals o corporacions de dret públic corresponent, o l'adhesió als convenis que haguera firmat la Generalitat.

En cas d'apreciar-se alguna deficiència o insuficiència en la documentació presentada, concedirà al sol·licitant un termini, que no podrà excedir 15 dies, en funció de les característiques i complexitat de la documentació requerida, perquè la complete o esmene, amb indicació que, si així no es fera, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, arxivant-se les actuacions

Informació pública i audiència a limítrofs

L'ajuntament sotmetrà l'expedient a informació pública per mitjà de la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes i publicació en la pàgina Web de l'ajuntament per un termini no inferior a 20 dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

Quan l'activitat projectada estiga sotmesa a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, el tràmit d'informació pública serà únic per als dos procediments i tindrà una duració no inferior a trenta dies. Haurà de ser objecte, a més, de publicació en el butlletí oficial de la província respectiva.

L'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte, junt amb les al·legacions presentades, es remetran a l'òrgan ambiental autonòmic competent per a pronunciar-se en matèria d'impacte ambiental, i en la seua tramitació i efectes es regirà pel que establix la normativa vigent en esta matèria.

Així mateix, als veïns limítrofs al lloc on s'haja d'emplaçar l'activitat, se'ls dirigirà notificació personal en què li'ls indicarà el lloc en què tindran a la seua disposició l'expedient complet, concedint-se un termini no inferior a deu dies, per a consulta i formulació de les al·legacions que consideren pertinents.

Sol·licitud d'informes addicionals

Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública i audiència a limítrofs, l'ajuntament sol·licitarà als òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència els informes que resulten preceptius d'acord amb la present llei o a la normativa sectorial d'aplicació en funció de l'activitat objecte de llicència, remetent a este efecte als dits òrgans còpia de la documentació pertinent, junt amb les al·legacions i observacions realitzades que afecten l'àmbit de les seues competències.

 • En el supòsit d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, l'ajuntament remetrà a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus la documentació presentada a este efecte per l'interessat i sol·licitarà l'emissió d'informe, preceptiu, que haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació
 • Quan es tracte d'establiments en què vagen a estar presents substàncies perilloses se sol·licitarà del dit òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. El dit pronunciament, de caràcter preceptiu, haurà de ser emés en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la documentació.
 • Així mateix, podrà sol·licitar els informes que considere necessaris per a resoldre sent vinculants aquells informes preceptius que tinguen expressament atribuït el dit caràcter per la normativa sectorial.

Els informes hauran de ser emesos en els terminis legalment establits. De no emetre's en termini, es podran prosseguir les actuacions siga quin siga el caràcter de l'informe sol·licitat, excepte en els supòsits d'informes preceptius que siguen determinants per a la resolució del procediment, i en este cas es podrà interrompre el termini dels tràmits successius.

Els informes preceptius emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució, hauran de ser tinguts en consideració quan es formule esta. Quan estos informes siguen vinculants i impedisquen l'atorgament de la llicència ambiental, l'ajuntament dictarà una resolució motivada denegant la dita autorització.

Resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental serà de sis mesos, a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament competent per a resoldre. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la sol·licitud presentada

La llicència ambiental s'atorgarà per període indefinit, sense perjuí de la seua possible revisió

Inici de l'activitat

Una vegada obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i obres, com a requisit previ a l'inici de l'activitat, haurà de presentar-se comunicació de posada en funcionament acompanyada dels documents necessaris que acrediten el compliment dels requisits per a l'exercici de l'activitat.

La comunicació de posada en funcionament de l'activitat es presentarà davant de l'ajuntament que haguera atorgat la llicència ambiental i es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte establisca l'ajuntament i en defecte d'este, amb el que amb caràcter general es pose a disposició en la pàgina Web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient.

La comunicació s'acompanyarà de certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte, en el que s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat.

L'ajuntament disposarà del termini d'un mes des de la presentació de la comunicació per a verificar la documentació presentada i girar visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental.

Del resultat de la comprovació s'emetrà un informe:

 • Si d'este es deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, l'ajuntament requerirà a l'interessat perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a este efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament expresse de conformitat per part de l'ajuntament.
 • Si no es detecta inadequació amb el contingut de la llicència ambiental, s'emetrà un informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. No obstant això, en substitució de la visita de comprovació, els ajuntaments podran optar per exigir que es presente certificat expedit per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (OCA) que acredite l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental

Amunt

La declaració responsable ambiental

S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent a la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure annex 2 del present document).

Amb la declaració responsable ambiental la Llei pretén:

a) Possibilitar que els operadors econòmics puguen iniciar l'exercici de les activitats sense necessitat autorització o un altre acte administratiu previ atorgat per l'administració, atenent a l'escassa incidència ambiental de les activitats incloses en este règim.

b) Substituir el control previ administratiu per un control expost a partir que s'inicie l'exercici de l'activitat.

No obstant això, la falta d'acte administratiu previ en estos supòsits no impedix a l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o documents, dictar una resolució que impossibilite continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fets.

Sol·licitut

Amb anterioritat a la presentació davant de l'ajuntament de la declaració responsable ambiental, els interessats hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que establix la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i la resta de que resulten procedents en funció de l'activitat a desenrotllar

Així mateix s'ha d'haver obtingut les autoritzacions o haver formulat les comunicacions que, si és el cas, siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat. En concret, per a les activitats incloses en el règim de declaració responsable ambiental, la prevenció ambiental es Du a terme, acompanyant-se, entre altres documents, certificació emesa per tècnic competent en què s'especifique l'adequació de la instal·lació a l'activitat que vaja a desenrotllar-se, i el compliment dels requisits establits per la normativa sectorial d'aplicació. Això amb la finalitat de dotar als interessats de totes les garanties jurídiques necessàries perquè l'exercici de l'activitat no quede posteriorment paralitzada en virtut de la vigilància i control posterior de l'activitat per part de l'autoritat municipal o autonòmica i derivar en el tancament de l'activitat per incompliment dels requisits sectorials d'aplicació.

La declaració responsable ambiental es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina Web del corresponent ajuntament o, si no n'hi ha, amb el que amb caràcter general pose a disposició la Conselleria competent al mig ambient.

En la declaració responsable l'interessat manifestarà davall la seua responsabilitat que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, que posseïx la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant tot el període de temps que dure l'exercici de l'activitat.

L'ajuntament podrà incloure en el contingut de la declaració responsable ambiental la manifestació expressa de compliment d'altres requisits que, encara que no estrictament ambientals, vinguen legalment exigits per al funcionament de l'activitat, sense perjuí del que establisca la normativa sectorial d'aplicació.

La declaració responsable ambiental, degudament subscrita per l'interessat, ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Memòria tècnica descriptiva de l'activitat.

b) Certificació subscrita per tècnic competent, degudament identificat, acreditativa que les instal·lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.

Inici de l'activitat

 • La presentació de la declaració responsable ambiental amb la documentació indicada en l'article anterior permetrà a l'interessat l'obertura i inici de l'activitat transcorregut el termini màxim d'un mes des de la dita presentació.
 • Durant el dit termini l'ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, si és el cas, requerir la seua esmena, així com efectuar visita de comprovació a la instal·lació.
 • Si amb anterioritat al venciment del dit termini s'efectuara comprovació pels servicis tècnics municipals alçant-se acta de conformitat, la declaració responsable produirà efectes des de la dita data.
 • En cas d'incompliment degudament constatat, o en el supòsit d'haver-se detectat en la visita de comprovació deficiències insubsanables, l'ajuntament dictarà una resolució motivada de cessament de l'activitat, amb audiència prèvia de l'interessat.
 • Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la declaració responsable ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada esta, sense oposició o inconvenient per part de l'ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de l'activitat.

D'altra banda, l'interessat podrà sol·licitar el certificat de conformitat amb l'obertura. L'ajuntament vindrà obligat a emetre el mateix en el termini màxim d'un mes.

Amunt

La comunicació d'activitats innòcues

Quedaran subjectes al règim de comunicació d'activitats innòcues, aquelles activitats que no tenen incidència ambiental, considerant-se com a tals les que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure annex 2 del present document). No obstant això, els ajuntaments podran regular en els seus ordenances les activitats que tinguen la consideració d'innòcues i que per tant estiguen subjectes a este règim.

El règim de comunicació d'activitats innòcues té com a finalitat possibilitar als operadors econòmics l'exercici d'una activitat sense necessitat autorització o un altre acte administratiu previ per part de l'administració, atenent a la seua nul·la incidència ambiental.

La falta d'acte administratiu previ en estos supòsits no impedix a l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o documents, dictar una resolució que impossibilite continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fet.

Sol·licitud i inici de l'activitat

La comunicació d'activitats innòcues podrà formular-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, i obtingudes, si és el cas, les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que procedisquen.

Es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina Web del corresponent ajuntament o, si no n'hi ha, el que amb caràcter general pose a disposició la Conselleria competent al mig ambient.

La comunicació d'activitats innòcues es presentarà davant de l'ajuntament en què vaja a realitzar-se l'activitat i produirà efectes des de la seua presentació. Una vegada presentada podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

L'administració podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de totes les dades i documents aportats, així com el compliment dels requisits que la normativa aplicable exigisca per a l'exercici de l'activitat

Potestativament, l'interessat podrà sol·licitar de l'ajuntament la consignació en la comunicació presentada o per mitjà de certificat exprés, la conformitat de l'administració.

Amunt

Activitats previstes en la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

La publicació el BOE del 27 de desembre de la Llei 12/2012 establia, entre altres, una sèrie de mesures l'objectiu de la qual era el de “reduir les càrregues administratives que dificulten el comerç i, d'un altre, dinamitzar el sector permetent un règim més flexible d'obertures”.

Per mitjà d'esta llei s'eliminen tots els supòsits d'autorització o llicències municipals prèvies lligades a establiments comercials i de servicis amb una superfície útil d'exposició i venda al públic que no supere els 750 metres quadrats. (Veure annex 3 del present document). Se substituïx l'autorització per un règim de control expost basat en una declaració responsable. El control administratiu passarà a realitzar-se de forma posterior a la declaració responsable o comunicació prèvia aplicant-se el règim sancionador vigent.

La flexibilització s'estén també a totes les obres. No serà exigible llicència o autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals per a exercir l'activitat comercial quan no requerisquen de la redacció d'un projecte d'obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

La declaració responsable, o la comunicació prèvia, haurà de contindre una manifestació explícita del compliment d'aquells requisits que resulten exigibles d'acord amb la normativa vigent, inclòs estar en possessió del projecte firmat per tècnic competent en el cas que les obres que s'hagueren de realitzar així ho requerisquen segons el que establix la Llei 38/1999, de 5 de novembre

Quan es concedisca la llicència preceptiva o es presente la declaració responsable o la comunicació prèvia o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara aquella o presentat estes, s'inicie la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats.

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l'ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què es referix l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga.

La Llei 12/2012 també establix la no-subjecció a llicència els canvis de titularitat de les activitats comercials i de servicis. En estos casos serà exigible comunicació prèvia a l'administració competent només als efectes informatius.

En tot cas, el declarant sempre haurà d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan siga preceptiu.

Per a finalitzar este apartat és important realitzar dos consideracions:

 • D'una banda la reforma prevista en la Llei 12/2012 establix un mínim comú denominador per a tot l'Estat sense perjuí que les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, puguen regular un règim de més abast en l'eliminació de qualsevol tipus de control previ.
 • D'una altra, des del nostre punt de vista, la Llei establix un llistat d'activitats comercials i de servicis no subjectes a llicència o autorització prèvia (Veure annex 3 del present document), però per a la delimitació de si correspon el procediment de declaració responsable o comunicació prèvia, considerem que caldrà ajustar-se a allò que s'ha regulat en la Llei 6/2014, en concret al compliment o no dels requisits establits en el seu annex III (Veure annex 2 del present document)

 

Amunt

Activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

La Llei 6/2014 establix l'exclusió del seu àmbit de regulació als espectacles públics, activitats recreatives i establiments oberts a la pública concurrència subjectes a la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana, que es regiran per la seua normativa específica per disposar d'un procediment propi que ja inclou els aspectes de caràcter ambiental.

En el seu preàmbul s'establix que:

“...L'administració està obligada a facilitar les expectatives emprenedores de les persones, a dotar de fluïdesa al procediment i a minimitzar les traves que puguen condicionar, en excés, l'obertura d'un establiment públic o l'organització d'un espectacle o activitat recreativa...”

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 14/2010 s'establix la substitució del règim d'autorització administrativa, per un model basat en la declaració responsable del titular o prestador. De fet, este últim passa a ser el règim general per a l'obertura d'establiments públics, quedant el règim d'autorització només per a supòsits específics en què, objectivament, per qüestions d'aforament o per les seues condicions intrínseques, existisca una especial situació de risc.

La Llei 14/2010 considera com a declaració responsable al document subscrit per un titular o prestador en què manifesta, davall la seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l'organització d'un espectacle públic o activitat recreativa i/o per a l'obertura d'un establiment públic, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència d'aquells.

La declaració responsable, efectuada d'acord amb el que establix la llei, habilita, d'acord amb els requisits procedimentals que preveu i després veurem, per a l'exercici dels espectacles públics i activitats recreatives indicats en ella. P

D'un altre costat, també es contempla el canvi de titularitat sense més tràmit que una declaració formal davant de l'ajuntament.

Activitats subjectes

La Llei establix el seu àmbit d'aplicació el seu annex (Veure annex 4 del present document) proporcionant el el llistat d'activitats subjectes a la seua regulació, tenint en compte que, en funció del que disposa la Llei, s'entendrà per:

a) Activitats recreatives: aquelles que congreguen a un públic que acudix amb l'objecte principal de participar en l'activitat o rebre els servicis que els són oferits per l'empresa amb fins d'oci, entreteniment i diversió.

b) Establiments públics: locals en què es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sense perjuí que els dits espectacles i activitats puguen ser desenrotllats en instal·lacions portàtils, desmuntables o en la via pública

Sol·licitud i procediment

Per a desenrotllar qualsevol de les activitats previstes en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010 serà necessària la presentació, davant de l'ajuntament del municipi de què es tracte, d'una declaració responsable en què, almenys, s'indique:

 • la identitat del titular o prestador
 • Ubicació física de l'establiment públic
 • Activitat recreativa o espectacle públic oferit
 • Manifestació que es complix amb tots els requisits tècnics i administratius per a procedir a l'obertura del local i i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps en què l'activitat comercial siga exercida

Junt amb la declaració responsable s'haurà d'aportar, com a mínim, la documentació següent:

 • Còpia del projecte de l'obra i activitat firmada per tècnic competent i visat pel col·legi professional, si així procedira, d'acord amb el que disposa la normativa en vigor sobre visat col·legial obligatori.
 • Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa OCA, (no encara regulats) pel que s'acredite el compliment de tots i cada un dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic. Alternativament, certificat emés per tècnic o òrgan competent i visat, si així procedix, per col·legi professional, en el que s'acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte
 • Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, d'acord amb allò que s'ha regulat en la llei i en la quantia determinada reglamentàriament.
 • Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents.
 • Si és el cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental.

L'ajuntament, una vegada rebuda la declaració responsable i la documentació annexa indicada, procedirà a registrar d'entrada la dita recepció en el mateix dia en què això es produïsca, entregant còpia a l'interessat.

Inici de l'activitat 

• Si la documentació continguera el certificat de qualificació d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata i no necessitarà d'atorgament de llicència municipal. Sense perjuí d'això l'Ajuntament podrà procedir, en qualsevol moment, a realitzar inspecció.

• En el cas que no es presente un certificat per un OCA, l'ajuntament inspeccionarà l'establiment per a acreditar l'adequació d'este i de l'activitat al projecte presentat pel titular o prestador, en el termini màxim d'un mes des de la data del registre d'entrada. En este sentit, una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l'ajuntament expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb caràcter provisional fins a l'atorgament per l'ajuntament de la llicència d'obertura.

• Si la visita de comprovació no tinguera lloc en el termini citat, el titular o prestador podrà, així mateix, davall la seua responsabilitat, obrir l'establiment, prèvia comunicació a l'òrgan municipal corresponent. Esta obertura no eximix al consistori d'efectuar la visita de comprovació. En este sentit, si es comprova la inexactitud o falsedat en qualsevulla dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat, l'ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc

• Si la llicència fóra concedida abans de transcórrer el termini d'un mes des del registre d'entrada, el titular o prestador podrà procedir a l'obertura de l'establiment

Canvi de titularitat

Qualsevol canvi en la titularitat d'un establiment públic necessitarà de declaració formal davant de l'ajuntament de la localitat en què aquell s'ubique, sense que siga necessari l'atorgament de nova llicència municipal. El dit canvi de titularitat haurà de comunicar-se en el termini d'un mes des que s'haguera formalitzat per qualsevol mitjà dels admesos en dret.

La notificació del canvi de titularitat haurà d'estar subscrita pel transmetent i per l'adquirent de l'establiment. Cas contrari, la dita comunicació no tindrà validesa per a l'ajuntament, responent ambdós solidàriament per l'incompliment d'esta obligació. 3. Una vegada declarat el canvi de titularitat, l'administració municipal ho comunicarà a l'òrgan autonòmic competent en la matèria per al seu coneixement i efectes.

Amunt

ANEXO 1

Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental

1. Industrias energéticas/Energía.

 

1.1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 2 MW y hasta 50 MW:

 1. Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
 2. Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad principal.

 

1.2. Generadores de vapor de capacidad superior a 4 toneladas por hora.

 

1.3. Generadores de calor de potencia superior a 2.000 termias por hora.

 

1.4. Instalaciones industriales, y de otros tipos, para la producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente con una potencia térmica superior a 0,5 MW y hasta 50 MW.

 

1.5. Secado con lecho fluido, horno rotatorio y otros. Instalaciones con una potencia superior a 1.000 termias por hora.

 

1.6. Instalaciones cuya actividad principal sea el almacenamiento de productos petrolíferos o combustibles con una capacidad superior a 100 toneladas.

 

1.7. Parques eólicos.

 

1.8. Instalaciones en las que exista almacenamiento a la intemperie de combustibles sólidos con una capacidad entre 50 y 1.000 toneladas.

 

1.9. Fabricación a escala industrial de briquetas de hulla y de lignito.

 

1.10. Producción de carbón vegetal cuando se trate de una actividad fija.

2. Producción y transformación de metales.

 

2.1. Producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fusión continua de una capacidad de hasta 2,5 toneladas por hora

 

2.2. Transformación de metales ferrosos:

 1. proceso de laminado en caliente con una capacidad de hasta 20 toneladas de acero en bruto por hora;
 2. proceso de forjado con martillos cuya energía de impacto sea hasta 50 kilojulios por martillo o cuando la potencia térmica utilizada sea hasta 20 MW;
 3. aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de hasta 2 toneladas de acero en bruto por hora.

 

2.3. Proceso de fundición de metales ferrosos con una capacidad de producción superior a 2 toneladas por día y hasta 20 toneladas por día.

 

2.4. Transformación de metales no ferrosos: Fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, incluidos los

productos de recuperación y otros procesos en las fundiciones de metales no ferrosos (refinado, moldeado en fundición) con una capacidad de fusión de hasta 4 toneladas diarias para el plomo y el cadmio, y superior a 2 toneladas y hasta 20 toneladas diarias para todos los demás metales.

 

2.5. Tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas utilizadas o de las líneas completas destinadas al tratamiento sea de hasta 30 m³.

 

2.6. Tratamiento a escala industrial de escoria siderúrgica y de fundición.

 

2.7. Preparación, almacenaje a la intemperie, carga, descarga y transporte de minerales dentro de las plantas metalúrgicas.

 

2.8. Electrólisis de zinc.

 

2.9. Instalaciones para el aislamiento o el recubrimiento de hilos, superficies y conductores de cobre o similares, mediante resinas o procesos de esmaltado.

 

2.10. Aleaciones de metal con inyección de fósforo.

 

2.11. Forja, estampación, embutición de metales, sinterización, troquelado, corte y repulsado a escala industrial.

 

2.12. Decapado de piezas metálicas a escala industrial mediante procesos térmicos.

 

2.13. Fabricación de armas y/o municiones.

 

2.14. Fabricación de electrodomésticos.

 

2.15. Fabricación de acumuladores eléctricos, pilas y baterías

 

2.16. Fabricación de maquinaria y/o productos metálicos diversos, incluidos elementos estructurales.

 

2.17. Fabricación de calderería (cisternas, recipientes, radiadores, calderas de agua caliente y generadores de vapor).

 

2.18. Fabricación de materiales, maquinaria y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos, joyería y bisutería a escala industrial.

 

2.19. Fabricación de motores, vehículos a motor y similares.

 

2.20. Instalaciones para la construcción y la reparación de aeronaves.

 

2.21. Instalaciones de construcción y reparación naval.

 

2.22. Fabricación de material ferroviario móvil.

3. Industrias minerales.

 

3.1. Producción de cemento y/o clinker en hornos rotatorios, producción de cal y/o yeso en hornos, y producción de óxido de magnesio en hornos, sea cual sea su capacidad de producción, siempre que no se encuentre incluida en el anexo I de la Ley 6/2014

 

3.2. Fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión de hasta 20 toneladas por día.

 

3.3. Fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una capacidad de fusión superior a 1 tonelada por día y hasta 20 toneladas por día.

 

3.4. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico no incluidos en el anexo

 

3.5. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

 1. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos.
 2. Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

 

3.6. Actividades extractivas e instalaciones de los recursos explotados no incluidas en los epígrafes anteriores.

 

3.7. Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales.

 

3.8. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, minerales y pizarras bituminosas.

 

3.9. Instalaciones de atomización de productos minerales.

 

3.10. Extracción de sal marina.

 

3.11. Fabricación de hormigón y/o elementos de hormigón, yeso y cemento.

 

3.12. Fabricación de productos de fibrocemento, salvo los que contengan amianto (incluidos en anexo I de la Ley 6/2014 ).

 

3.13. Plantas de aglomerado asfáltico.

 

3.14. Plantas de preparación y ensacado de cementos especiales y/o morteros.

 

3.15. Almacenaje de productos pulverulentos o granulados, con una capacidad superior a 1.000 toneladas.

 

3.16. Corte, aserrado y pulido por medios mecánicos de rocas y piedras, con una capacidad de producción superior a 50 Toneladas por día

 

3.17. Fabricación de materiales abrasivos a base de alúmina, carburo de silicio y otros productos similares.

 

3.18. Tratamientos superficiales de vidrio, por métodos químicos.

 

3.19. Actividades de clasificación y tratamiento de áridos cuando la actividad se desarrolla fuera del recinto minero.

 

3.20. Fabricación de elementos para la construcción no incluidos en otro epígrafe específico.

4. Industria química.

 

4.1. Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial de biocombustibles.

 

4.2. Fabricación a escala industrial de pinturas, tintas, lacas, barnices y revestimientos similares a partir de productos químicos de base.

 

4.3. Fabricación de mezclas bituminosas a base de asfalto, betún, alquitranes y breas.

 

4.4. Fabricación a escala industrial de jabones, detergentes y otros productos de limpieza y abrillantado.

 

4.5. Fabricación a escala industrial de perfumes y productos de belleza e higiene

 

4.6. Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para la fotografía.

 

4.7. Fabricación de productos de materias plásticas termoestables.

 

4.8. Tratamiento químico de aceites y grasas.

 

4.9. Fabricación, extracción y/o preparación de otros productos químicos no incluidos en otros epígrafes de este anexo ni en el anexo I de la Ley 6/2014 .

5. Gestión de residuos.

 

5.1. Instalaciones de valorización y/o eliminación de residuos peligrosos y/o no peligrosos no incluidas en el anexo I de la Ley 6/2014.

 

5.2. Instalaciones para el almacenamiento de residuos, peligrosos y/o no peligrosos, no incluidas en el anexo I de la Ley 6/2014, excluido el almacenamiento temporal en espera de recogida en el lugar en que el residuos es generado (almacenamiento en el ámbito de la producción).

 

5.3. Instalaciones de tratamiento de deyecciones ganaderas líquidas (purines) por incineración o coincineración, compostaje, eliminación en vertedero o utilización en planta de biogás.

 

5.4. Cualesquiera otras instalaciones de tratamiento de residuos no incluidas en los epígrafes anteriores ni en el anexo I de la Ley 6/2014.

6. Industria del papel, cartón, corcho, madera y muebles.

 

6.1.Fabricación, a escala industrial, de:

 1. papel o cartón con una capacidad de producción superior a 5 y hasta 20 toneladas diarias
 2. tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una capacidad de producción de hasta 600m³ diarios.

 

6.2. Producción y tratamiento a escala industrial de celulosa con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias.

 

6.3. Elaboración de productos de papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas al día.

 

6.4. Fabricación a escala industrial de celofán y linóleos.

 

6.5. Aserrado, despiece y preparación industrial de la madera y del corcho.

 

6.6. Impregnación o tratamiento de la madera con aceite de creosota o alquitrán u otros conservantes no incluidos en otros epígrafes.

 

6.7. Fabricación de muebles en instalaciones con una superficie superior a 2.500 m².

 

6.8. Fabricación de chapas, tablones y demás elementos de madera, a escala industrial, no incluidos en otros epígrafes

 

6.9. Fabricación de artículos diversos de junco, caña, corcho, cestería, brochas, cepillos, etc., a escala industrial.

 

6.10. Acabado de muebles y elementos de madera, junco, caña, corcho, cestería, brochas, cepillos, etc., a escala industrial (barnizado, tapizado, dorado, pintado, etc.).

7. Industria textil.

 

7.1. Tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras textiles o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 2 y hasta 10 toneladas diarias.

 

7.2. Fabricación de fibras y tejidos y/o confección a escala industrial.

 

7.3. Acabados textiles a escala industrial.

8. Industria del cuero.

 

8.1. Curtido de cueros y pieles con capacidad de tratamiento de hasta 12 toneladas de productos acabados por día.

 

8.2. Talleres de confección de artículos de cuero, piel y similares con una superficie superior a 1.000 m².

9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

 

9.1. Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 2 y hasta 50 toneladas por día.

 

9.2. Tratamiento y transformación, distintos del mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinados a la producción de alimentos o piensos procedentes de:

 1. solo materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche), con una capacidad de producción de productos acabados superior a 10 toneladas por día y hasta 75 toneladas por día,
 2. solo materia prima vegetal, con una capacidad de producción de productos acabados superior a 5 toneladas por día y hasta 300 toneladas por día, o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera,
 3. materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día hasta:

– 75 si A es igual o superior a 10, o

– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde A es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.

El envase no se incluirá en el peso final del producto. La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.

 

9.3. Tratamiento y transformación de leche solamente, cuando la cantidad de leche recibida sea superior a 2 y hasta 200 toneladas por día (valor medio anual).

 

9.4. Eliminación o aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento igual o inferior a 10 toneladas por día.

 

9.5. Instalaciones para la cría intensiva de aves de corral o de cerdos

 

9.6. Instalaciones para la cría intensiva de otros animales que alberguen:

 • Plazas de lechones a partir de 1.500 plazas inclusive.
 • Plazas de vacuno de engorde por encima de 50 plazas.
 • Plazas de vacuno de leche por encima de 30 plazas
 • Plazas de ovino y/o caprino por encima de 200 plazas.
 • Plazas de equino por encima de 30 plazas.
 • Plazas de conejos por encima de 2.000 plazas.
 • Plazas de cualquier otra especie animal, incluso instalaciones mixtas de la misma o diferente especie, no especificadas en los anteriores epígrafes, a partir de 30 unidades ganaderas mayores (UGM)

(1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche)

 

9.7. Instalaciones para la acuicultura intensiva (excluidas las instalaciones de mar abierto) que tenga una capacidad de producción superior a 25 toneladas año.

 

9.8. Instalaciones para el almacenamiento o acondicionamiento de materias fecales y otras enmiendas orgánicas independientes de la actividad principal, con superficie superior a 100 m².

 

9.9. Tratamiento, manipulación y procesado de productos del tabaco, con una capacidad de producción superior a 1 tonelada por día.

 

9.10. Desmontaje de algodón a escala industrial.

 

9.11. Tratamiento y transformación de materia prima animal y/o vegetal no incluidos en otros epígrafes con una capacidad de producción superior a 10 toneladas por día.

 

9.12. Almazaras e instalaciones para elaborar grasas y aceites vegetales y/o animales a escala industrial.

 

9.13. Instalaciones para la elaboración de vino a escala industrial.

 

9.14. Instalaciones para la elaboración de cerveza y/o malta cervecera a escala industrial.

 

9.15. Instalaciones para la obtención de féculas, harina o aceite de pescado, a escala industrial.

 

9.16. Instalaciones para elaborar confituras y almíbares a escala industrial.

 

9.17. Instalaciones a escala industrial para el secado de grano y otras materias vegetales por medio de procedimientos artificiales.

10. Consumo de disolventes.

 

10.1. Tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, laquearlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos igual o inferior al establecido en el anexo I de la Ley 6/2014

11. Conservación de maderas y productos derivados.

 

11.1. Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, con una capacidad de producción igual o inferior a 75 m³ diarios, distinta del tratamiento para combatir la albura exclusivamente.

12. Proyectos de gestión del agua.

 

12.1. Instalaciones de desalación o desalobración de agua

. 13. Otras actividades.

 

13.1. Aquellas actividades que requieran autorización sectorial, de cualquier otra administración, previa a la apertura, como las siguientes:

 

13.1.1. Las actividades sujetas a previa evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica

 

13.1.2. Actividades sujetas a la aplicación del real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

 

13.1.3. Actividades e instalaciones que se pretendan implantar en la zona de servidumbre de protección que requieran autorización de acuerdo con la legislación estatal de costas.

 

13.1.4. Las actividades que se pretendan implantar en edificios que estén catalogados o en trámite de catalogación como bien de interés cultural e impliquen cambio de uso.

 

13.1.5. Actividades relacionadas en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.

 

13.1.6. Las actividades sujetas a autorización previa de la Delegación del Gobierno por estar comprendido en el control de explosivos y armas.

 

13.1.7.Actividades sujetas a autorización previa relacionadas como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

 

13.1.8. Cualquier otra que por la legislación estatal o autonómica exigiese autorización sectorial previa. No obstante, las actividades relacionadas anteriormente podrán tramitarse mediante el procedimiento de declaración responsable si junto a dicha declaración y la documentación exigible el interesado aportase la correspondiente autorización o instrumento de intervención sectorial previa.

 

13.2. Por implicar cierto grado de riesgo, estarán también sometidas a licencia ambiental las siguientes:

 

13.2.1. Actividades con carga térmica ponderada superior a 200 Mcal/m² (800 Mcal/m² según el CTE DB-SI i RSIEI 800 Mcal/m²).

 

13.2.2. Comercios y grandes almacenes de superficie comercial superior a 2.500 m².

 

13.2.3. Actividades de uso hospitalario (hospitales, clínicas, centros de asistencia primaria u otros establecimientos sanitarios) cuya altura de evacuación sea superior a 20 metros o la superficie total construida sea mayor de 2.000 m².

 

13.2.4. Actividades de uso administrativo cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m².

 

13.2.5. Actividades de uso docente cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m².

 

13.2.6. Actividades de uso residencial público (residencias y centros de día) cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 1.500 m².

 

13.2.7. Hoteles, establecimientos de alojamiento turístico rural, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, campamentos de turismo, establecimientos de restauración y establecimientos de turismo,

cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 1.500 m², salvo que se incluyan en normativa específica.

 

13.2.8. Cualquier otra que por la legislación estatal o autonómica así se determine.

 

13.3. Aquellas actividades para las que haya de solicitarse un uso provisional según la normativa urbanística.

 

13.4. Otras actividades

 

13.4.1 Aplicación, a escala industrial, de barnices no grasos, pinturas, lacas y tintes de impresión sobre cualquier soporte, y la cocción y el secado correspondientes

 

13.4.2 Instalaciones de lavado con disolventes clorados que utilizan más de 1 tonelada por año de estos disolventes.

 

13.4.3 Fabricación de hielo, a escala industrial.

 

13.4.4 Envasado en forma de aerosoles que utilicen como propelente gases licuados del petróleo.

 

13.4.5 Talleres y/o instalaciones en las que se realicen operaciones de pintura y/o tratamiento de superficies

 

13.4.6 Venta al detalle de carburantes/estaciones de servicio.

 

13.4.7. Industria de manufactura de caucho y similares.

 

13.4.8. Laboratorios de análisis y de investigación con una superficie superior a 75 m² (excluyendo despachos, almacenes y otras áreas auxiliares).

 

13.4.9. Laboratorios industriales de fotografía.

 

13.4.10. Hornos crematorios

 

13.4.11. Campings y similares.

 

13.4.12. Lavanderías industriales.

 

13.4.13. Instalaciones para la limpieza en seco, con una superficie superior a 500 m².

 

13.4.14 Fabricación de circuitos integrados y circuitos impresos.

 

13.4.15 Instalaciones y actividades para la limpieza de vehículos utilitarios.

 

13.4.16 Pistas permanentes de carreras y de pruebas, para vehículo smotorizados.

 

13.4.17 Depuración de gas natural.

 

13.4.18 Depuradoras de aguas residuales no incluidas en el anexo I.

 

13.4.19 Fabricación a escala industrial de lámparas y material de alumbrado.

 

13.4.20 Plantas embotelladoras, envasadoras, y/o dosificadoras, a escala industrial.

 

13.4.21 Impresión gráfica y/o edición a escala industrial.

 

13.4.22 Instalaciones para el lavado y engrase de camiones, vehículos pesados y maquinaria industrial

 

13.4.23 Actividad de explotación para el estacionamiento de camiones, vehículos pesados y maquinaria industrial

 

Arriba

ANEXO 2

Condiciones para determinar la inclusión de actividades en el régimen de declaración responsable ambiental o

de comunicación de actividades inocuas

 

Aquellas actividades no contempladas en los anexos anteriores quedarán incluidas en los siguientes regímenes:

a) Declaración responsable ambiental: cuando no cumplan alguna de las condiciones que se establecen a continuación.

b) Comunicación de actividades inocuas: cuando cumplan todas las condiciones que a continuación se relacionan.

1. Ruidos y vibraciones.

 

1.1. Aquellas actividades que para cumplir con los niveles máximos de transmisión, sea aérea o sea estructural, en ambientes interiores o exteriores, establecidos en la normativa vigente en materia de ruido ambiental sea suficiente con emplear como única medida correctora contra ruidos la simple absorción de sus paramentos y cubierta (cerramientos), evitando además y para ello el mantener parte de superficies abiertas.

 

1.2. Aquellas actividades cuyo nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea menor que 70 dBA.

 

1.3. Aquellas actividades que dispongan de elementos motores o electromotores cuya potencia sea igual o inferior a 9 CV debiéndose considerar lo siguiente:

 • La potencia electromecánica estará determinada por la suma de la potencia de los motores que accionen las máquinas y aparatos que forman parte de la actividad.
 • Quedan excluidos del cómputo los elementos auxiliares de la instalación no destinados directamente a la producción: ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada, instalaciones de aire acondicionado de carácter doméstico, etc.
 • No se evaluará como potencia, la correspondiente a las máquinas portátiles cuyo número no exceda de 4, ni cuya potencia individual sea inferior a 0.25 kW

 

1.4. Las actividades en las que se instalen equipos de aire acondicionado si cumplen alguno de los siguientes requisitos:

 • Cuando las unidades compresoras se ubiquen en el interior del local, independientemente de su potencia.
 • Cuando la potencia instalada sea inferior a nueve caballos de vapor (CV) con independencia de su ubicación.

2. Olores, humos y/o emanaciones

 

2.1. Aquellas en las que para evitar humos y olores sea suficiente renovar el aire mediante soplantes.

 

2.2. Aquellas en las que no se desarrollen combustiones u otros procesos físicos o químicos que originen emanaciones de gases, vapores y polvos a la atmósfera.

3. Contaminación atmosférica.

 

3.1. Aquellas que no estén incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, actualizado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en ninguno de los grupos A, B y C, o normativa que la sustituya o complemente.

4. Vertidos de aguas residuales y/o de residuos.

 

4.1. Aquellas que no requieran ningún tipo de depuración previa de las aguas residuales para su vertido a la red de alcantarillado y/o su vertido sea exclusivamente de aguas sanitarias.

 

4.2. Aquellas que no produzcan residuos o que produzcan residuos asimilables a los residuos domésticos.

5. Radiaciones ionizantes.

 

5.1. Aquellas que no sean susceptibles de emitir ninguna radiación ionizante.

6. Incendios.

 

6.1. Con carácter general, todas aquellas actividades cuya carga térmica ponderada sea inferior a 100 Mcal/m².

7. Por manipulación de sustancias peligrosas o generación de residuos peligrosos.

 

7.1. Aquellas actividades que no utilicen, manipulen, ni generen sustancias o residuos considerados como peligrosos de acuerdo con lo dispuesto en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados o el anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el se modifican y derogan las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006.

8. Explosión por sobre presión y /o deflagración.

9. Riesgo de legionelosis.

 

9.1. Aquellas actividades que no dispongan de instalaciones industriales sujetas a programas de mantenimiento incluidas en el artículo 2 del RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

 

Arriba
 

ANEXO 3

Epígrafes IAE y actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.

GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (INCLUIDO EL CALZADO ORTOPÉDICO).

 

Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.

 

Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario

GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS.

 

Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.

 

Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.

Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes.

GRUPO 641. COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS

GRUPO 642. COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE PRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ELABORADOS; DE HUEVOS, AVES, CONEJOS DE GRANJA, CAZA; Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS.

 

Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.

 

Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos

 

Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

 

Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

 

Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.

 

Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.

GRUPO 643. COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y DE CARACOLES.

 

Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón

GRUPO 644. COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.

 

Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos

 

Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.

 

Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería

 

Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados

 

Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.

 

Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.

GRUPO 645. COMERCIO AL POR MENOR DE VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES.

GRUPO 647. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN GENERAL.

 

Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor

 

Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.

 

Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados

Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes.

GRUPO 651. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN, CALZADO, PIELES Y ARTÍCULOS DE CUERO

 

Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.

 

Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.

 

Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería

 

Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería

 

Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales

 

Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.

 

Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería

GRUPO 652. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA; PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS DE TODAS CLASES; Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL; COMERCIO AL POR MENOR DE HIERBAS Y PLANTAS EN HERBOLARIOS.

 

Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos.

 

Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.

 

Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios

GRUPO 653. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN.

 

Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).

 

Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.

 

Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).

 

Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento.

 

Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.

 

Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje

 

Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.

GRUPO 654. COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERONAVES Y EMBARCACIONES Y DE MAQUINARIA. ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO.

 

Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.

 

Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.

 

Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos

 

Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos.

 

Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).

 

Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire para toda clase de vehículos.

GRUPO 656. COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS TALES COMO MUEBLES, PRENDAS Y ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMÉSTICO.

GRUPO 657. COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL, ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS.

 

GRUPO 659. OTRO COMERCIO AL POR MENOR.

 

Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.

 

Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.

 

Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y fotográficos.

 

Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.

 

Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.

 

Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado.

 

Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.

 

Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados «sex-shop».

 

Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.

Agrupación 69. Reparaciones.

GRUPO 691. REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y OTROS BIENES DE CONSUMO

 

Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.

Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.

GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE

 

Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes

 

Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes

Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.

GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.

 

Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.

 

Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.

GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.

GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

 

Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas

 

Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.

GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

Agrupación 97. Servicios personales.

GRUPO 971. LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS Y SERVICIOS SIMILARES.

 

Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.

 

Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.

 

Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas

GRUPO 972. SALONES DE PELUQUERÍA E INSTITUTOS DE BELLEZA.

 

Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.

 

Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética

GRUPO 973. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS FOTOGRÁFICAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS

 

Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos

 

Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos.

 

Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

GRUPO 975. SERVICIOS DE ENMARCACIÓN

Arriba

ANEXO 4

Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos

1. Espectáculos públicos.

1.1 ESPECTÁCULOS CINEMATOGRÁFICOS.

 

1.1.1 Cines. Locales cerrados y cubiertos, acondicionados especialmente para su uso. Dispondrán de patio de butacas

 

1.1.2 Cines de verano. Recintos cerrados y descubiertos acondicionados especialmente para su uso. Deberán disponer de asientos fijos o móviles.

 

1.1.3 Autocines. Recintos cerrados y descubiertos, donde los espectadores se sitúan preferentemente en el interior de su vehículo para el visionado de la película.

1.2 ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES.

 

1.2.1 Teatros. Locales cerrados dotados de escenario, caja escénica y camerinos, donde los espectadores se sientan preferentemente en patio de butacas.

 

1.2.2 Anfiteatros. Recintos cerrados y descubiertos donde los espectadores se sitúan preferentemente en gradas. Estarán dotados de escenario y camerinos.

 

1.2.3 Auditorios. Recintos acondicionados especialmente para ofrecer actuaciones musicales, debiendo disponer de escenario y camerinos.

 

1.2.4 Salas multifuncionales. Recintos acondicionados especialmente para ofrecer actuaciones musicales, teatrales y/o proyecciones cinematográficas. Deberán disponer de escenario, camerinos y servicio de guardarropía.

 

1.2.5 Cafés teatro, cafés concierto, cafés cantante. Establecimientos en los que se desarrollan actuaciones musicales, teatrales o de variedades en directo, sin pista de baile para el público, pudiendo o no disponer de escenario y camerinos, y en los que se ofrece exclusivamente servicio de bebidas.

1.3 ESPECTÁCULOS TAURINOS

 

1.3.1 Plazas de toros fijas o permanentes

 

1.3.2 Plazas de toros no permanentes.

 

1.3.3 Plazas de toros portátiles.

1.4 ESPECTÁCULOS CIRCENSES

 

1.4.1 Circos. Instalaciones fijas o portátiles, con graderíos para los espectadores

2. Actividades recreativas.

2.1 ACTIVIDADES CULTURALES.

 

2.1.1 Salas de conferencias. Locales preparados para reunir a un público que asiste a actividades de tipo cultural, como disertaciones, mesas redondas, congresos y debates, disponiendo de asientos fijos con o sin entarimado.

 

2.1.2 Museos y salas de exposiciones. Locales destinados a la exhibición y presentación al público de pintura, escultura, fotografía, libros o cualquier otro tipo de objeto mueble.

2.1.3 Salas polivalentes. Locales sin asientos fijos donde se pueden realizar actividades de características distintas pero con un fundamento común, como son las reuniones sociales, culturales o festivas.

2.2 ACTIVIDADES TAURINAS.

 

2.2.1 Tentaderos. Instalaciones fijas con o sin graderíos para espectadores, especialmente destinadas a probar o tentar reses bravas

 

2.2.2 Escuelas taurinas. Instalaciones fijas dedicadas a impartir enseñanzas taurinas a los alumnos.

2.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

 

2.3.1 Campos de deporte, estadios. Recintos no cubiertos o cubiertos total o parcialmente, con gradas para el público, para la práctica de uno o más deportes.

 

2.3.2 Pabellones deportivos. Recintos cubiertos, destinados a actividades físico-deportivas que impliquen la práctica de algún deporte, podrán disponer o no de gradas.

 

2.3.3 Instalaciones deportivas. Recintos cerrados y descubiertos acondicionados para realizar prácticas deportivas, sin que la asistencia de público sea su finalidad principal.

 

2.3.4 Gimnasios. Locales provistos de aparatos e instalaciones adecuados para practicar gimnasia y otros deportes.

 

2.3.5 Piscinas de uso colectivo. Recintos cerrados, cubiertos o no, constituidos por uno o más vasos y cuyo uso principal sea el recreativo o de ocio (baño o natación). Podrán ser utilizadas por el público en general o por comunidades privadas donde la capacidad del conjunto de sus vasos suponga un aforo igual o superior a 100 personas. Podrán disponer de instalaciones accesorias como bar o restaurante.

 

2.3.6 Piscinas de competición. Instalaciones cubiertas o no, con gradas para el público, que constan de uno o varios vasos y cuyo uso principal sea el de practicar deportes acuáticos.

 

2.3.7 Boleras y billares. Instalaciones destinadas al desarrollo de estas actividades con independencia de que se efectúen con carácter deportivo o de ocio. Podrán disponer de servicio de cafetería para sus usuarios.

2.4 ACTIVIDADES FERIALES Y PARQUES DE ATRACCIONES

 

2.4.1 Parques de atracciones

 

2.4.2 Parques temáticos.

 

2.4.3 Ferias.

 

2.4.4 Parques Acuáticos. Recinto acotado, con control de acceso de público, constituido por diversas instalaciones o atracciones acuáticas, susceptibles de ser utilizadas por el público en contacto con el agua, pudiendo disponer de cafeterías o restaurantes.

 

2.4.5 Establecimientos de juegos de estrategias con armas simuladas. Recintos destinados a la realización de juegos entre contrincantes mediante armas con munición inofensiva para las personas. Podrá realizarse en recintos cerrados y cubiertos o en espacios abiertos y acotados, debiendo disponer en cualquier caso de vestuarios y aseos.

2.5 ESTABLECIMIENTOS INFANTILES.

 

2.5.1 Ludotecas.

2.6. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE AZAR.

 

2.6.1 Casinos de juego

 

2.6.2 Salas de bingo.

 

2.6.3 Salones recreativos de máquinas de azar, tipo B.

 

2.6.4 Salones recreativos de máquinas de azar, tipo A.

 

2.6.5 Salones de juego.

 

2.6.6 Tómbolas y similares.

 

2.6.7 Salones Cyber y similares.

2.7 ACTIVIDADES DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO.

 

2.7.1 Salas de fiestas. Establecimientos especialmente preparados para ofrecer desde un escenario actuaciones de variedades o musicales fundamentalmente en directo. Dispondrán de pistas de baile para el público y este seguirá las actuaciones desde lugares distribuidos alrededor de la pista de baile o del escenario, pudiendo ofrecer servicio de cocina. Dispondrán de guardarropía y camerinos.

 

2.7.2 Discotecas. Establecimientos especialmente preparados en los que, además de servir bebidas, se disponga de una o más pistas de baile para el público, sin ofrecer actuaciones en directo. Dispondrán de guardarropía

 

2.7.3 Salas de baile. Locales preparados en los que, además de servirse bebidas, dispongan de una pista de baile, pudiendo ofrecer actuaciones musicales en directo. Dispondrán de escenario, camerinos y guardarropía, y, en su caso, de zonas de mesas y sillas para el descanso y consumo de los clientes

 

2.7.4 Pubs. Establecimientos dedicados exclusivamente al servicio de bebidas. Pueden disponer de ambientación musical exclusivamente por medios mecánicos. Podrán disponer de servicio de karaoke.

 

2.7.5 Ciber-café. Establecimientos dedicados al servicio de bebidas y dotados de equipos informáticos individuales o en red conectados a Internet.

 

2.7.6 Establecimientos de exhibiciones especiales. Establecimientos especialmente preparados para exhibir películas por cualquier medio mecánico o para realizar actuaciones en directo, y donde el espectador puede ubicarse en cabinas individuales o sistema similar.

2.8. ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACIÓN.

 

2.8.1 Salones de banquetes. Establecimientos destinados a servir a los clientes, comidas y bebidas, a precio concertado, para ser consumidas en fecha y hora predeterminadas, en servicio de mesas en el mismo local. Pueden realizar actividades de baile posterior a la comida, siempre que reúnan las debidas condiciones de seguridad e insonorización

 

2.8.2 Restaurantes. Establecimientos destinados específicamente a servir comidas al público en comedores, cualesquiera que sea su denominación (asadores, casa de comidas, pizzerías, hamburgueserías).

 

2.8.3 Café, bar. Establecimientos dedicados a expedir bebidas para ser consumidas en su interior, tanto en barra como en mesas. Podrán servir tapas, bocadillos, raciones, etc., siempre que su consumo se realice en las mismas condiciones que el de las bebidas.

 

2.8.4 Cafeterías. Establecimientos destinados para que el público pueda consumir bebidas o comidas indistintamente en barra o en mesas.

 

2.8.5 Establecimientos públicos ubicados en zona marítimo-terrestre. Establecimientos en los que, previa licencia o autorización administrativa concedida por el ayuntamiento de acuerdo con la normativa de costas y demás regulación sectorial, se realicen las actividades propias de los mismos como servicio de comidas o bebidas

 

2.8.6 Salón-lounge. Establecimientos destinados al servicio de bebidas y, en su caso, comidas para ser consumidos en barra o en mesas. Podrán contar con sistema de reproducción para amenización musical y con servicio de cocina en relación con su objeto.

3. Exhibición de animales.

 

3.1 parques zoológicos. Recintos acotados en los que se guardan o exhiben animales en estado de libertad o en instalaciones cerradas.

 

3.2 acuarios. lugares cerrados donde se exhiben reptiles y fauna acuática, disponiendo de instalaciones con agua

 

3.3 safari-park

4. Festejos y celebraciones populares.

 

4.1 Bous al carrer. Festejos taurinos tradicionales consistentes, en general, en la suelta en establecimientos cerrados o en la vía pública de reses para fomento o recreo de la afición sin que lleven aparejada su lidia. Se regularán por su normativa específica.

 

4.2 Recintos taurinos. Instalación cerrada de carácter preferentemente eventual, con la adecuada solidez y seguridad, destinada de manera exclusiva a la realización de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer). Se regularán por su normativa específica.

 

4.3 Fiestas populares. Actividades que se celebran, generalmente, al aire libre, con motivo de las fiestas patronales o celebraciones populares, con actuaciones musicales, bailes, tenderetes, fuegos artificiales, hostelería y restauración.