REDTEVAL >> Redteval i Divalterra

Redteval i Divalterra

La Diputació de València i la Federació "Xarxa de Desenvolupament Territorial de València" (REDTEVAL) van signar el 11 de gener de 2018 un conveni de col·laboració per a la promoció i dinamització del desenvolupament socioeconòmic dels territoris integrats als Grups d'Acció Local (GAL) i Grups de Acció Local de Pesca (GALP) de la província.

El conveni permet abordar activitats en els àmbits agrupats territorialment sota la federació REDTEVAL en els quals, pel marcat pes específic del factor rural o de l'activitat pesquera, s'han posat en marxa, a l'empara del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana i les iniciatives europees LEADER i FEMP, grups d'acció local (GAL o GALP), integrats al seu torn per entitats locals i altres agents socioeconòmics del territori.

L'àmbit d'actuació territorial de la present iniciativa inclou la totalitat dels 5 GAL / GALP de la província, federats en REDTEVAL, que afecten a 160 municipis de caràcter rural i 4 municipis de caràcter pesquer i representen aproximadament el 60% del total dels municipis de la província.

Els grups presents a la província, tots ells integrats a REDTEVAL, són els denominats "TURIA-CALDERONA" (als municipis de Los Serranos, El Racó d'Ademuz, Camp de Túria, Camp de Morvedre i L'Horta Nord), RURABLE (en El Valle de Ayora, La Hoya de Buñol i La Plana d'Utiel-Requena), "ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE DEL CAROIG, SERRA GROSSA I RIBERES DEL XÚQUER" (en els municipis de La Canal de Navarrés, La Costera, La Ribera Alta i La Ribera Baixa) i "SOM RURALS" (a les localitats de La Safor, La Vall d'Albaida i La Costera), al costat de la GALP Albufera (que agrupa a les Confraries de Pescadors de Catarroja, El Palmar, Silla i Gandia).

Cada GAL / GALP ha confeccionat una Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) que analitza la realitat socioeconòmica dels seus territoris i planteja accions de millora de les economies locals des del punt de vista del desenvolupament sostenible per a la posada en valor dels recursos amb els que cuentan.

Junt a les accions específiques de cada GAL, per als que disposen d'una financera global de 12 milions d'euros fons estructurals europeus otorgats per la Generalitat, s'ha plantejat la necessitat de dur a terme una sèrie d'accions transversals que poden, a través de la federació REDTEVAL, replicar-se als 5 territoris objecte d'actuació.

La Diputació de València col·labora en la posada en marxa d'aquestes iniciatives que afecten a tots els territoris GAL / GALP, considerant-se des de la corporació provincial que la seva empresa pública Divalterra, per la seva objecte social, és la millor entitat per abordar aquesta tasca.

Amb aquest conveni, la Diputació de València, a través de la seva empresa pública Divalterra, dóna cobertura tècnica a REDTEVAL per a la consecució dels seus fins, podent desenvolupar, entre d'altres, activitats com jornades, conferències, sessions de treball, cursos, confecció de material de divulgació, projeccions, concursos, estudis, projectes, anàlisi, o difusió de bones pràctiques, d'acord amb el contingut del pla de treball anual aprovat per la comissió de seguiment del conveni.

Aquest conveni respon a la voluntat de la Diputació de València, a través de la seva empresa pública Divalterra, de col·laborar estretament amb aquelles entitats i institucions, amb o sense ànim de lucre, visibles al territori de la província de València, constituïdes per entes públics territorials i persones jurídiques de dret públic i privat, que tenen especial interès en l'àmbit dels serveis públics vinculats al desenvolupament socioeconòmic.

Divalterra, de conformitat amb els seus Estatuts, té com a objecte social la promoció, el suport i la participació en activitats que contribueixen al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic i del potencial endògens local, potenciant iniciatives i projectes creadors de coneixement, riquesa i ocupació, així com la assistència a les corporacions locals en la millor consecució dels seus fins, canalitzant d'aquesta manera les polítiques de la Diputació de València en matèria de desenvolupament socioeconòmic.

Entre les línies estratègiques de Divalterra destaquen les que promouen el desenvolupament endògens, integrat i sostenible del territori de la província de València, així com altres que impulsin mesures i sinergies que contribueixin a l'optimització de l'eficiència i l'impacte dels seus resultats, a partir del treball en xarxa i la generació d'economies d'escala.

En el desenvolupament d'aquestes accions, Divalterra intervé en diversos aspectes vinculats als àmbits d'actuació de REDTEVAL, Federació que agrupa a tots els GAL i GALP de la província de València, el que, sumat a l'àmplia Xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) coordinada per Divalterra a la província, amb cobertura en 244 municipis, permet accedir al seu treball especialment a aquelles zones més rurals o menys densament poblades a través de les accions derivades del conveni.

El conveni amb REDTEVAL té com a valor afegit permetre l'expansió dels serveis prestats per Divalterra optimitzant els recursos necessaris per arribar a aquests àmbits a través la capil·laritat de l'àmplia xarxa d'entitats integrades en els GAL que agrupa REDTEVAL, amb les que es poden establir interessants sinergies en matèria de promoció socioeconòmica.

El conveni de col·laboració estarà vigent durant la vigència de l'actual Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 aprovat per Decisió de la Comissió Europea de 29 de juliol de 2015, i en l'Ordre 5/2016, de 11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels grups d'acció local LEADER 2014-2020, resolta per Resolució de 19 de juny de 2017, de la directora general de Desenvolupament rural i Política Agrària Comuna.

Així doncs, es preveu una vigència inicial fins al 31 de desembre de 2020, que podrà prorrogar-se al seu terme mitjançant acord exprés fins a la finalització real del programa que regula els grups d'acció local LEADER 2014-2020, i que té una durada total de 6 anys des de la seva aprovació.