Notícies:Redteval

Subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya

07 jun 2021
Termini de presentació del 08/06/2021 al 27/06/2021

 

El BOP num 9101/07.06.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya

Podran ser objecte d'aquesta subvenció els projectes que tinguen com a finalitat la realització d'activitats que suposen una millora de les condicions sociolaborals de persones immigrants treballadores temporeres, de les quals figuren en la base cinquena de la citada Ordre 4/2015.

Beneficiaris

Organitzacions empresarials agràries.

Podran sol•licitar les ajudes contemplades en aquesta ordre aquelles organitzacions empresarials agràries que complisquen els següents requisits:

a) Desenvolupar les activitats objecte d'aquesta convocatòria en la Comunitat Valenciana.
b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que en funció de la seua naturalesa jurídica li corresponga.
c) Presentar un projecte d'activitats entre les assenyalades en la base primera de l'Ordre 4/2015, d'1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOCV núm.7611 09.09.2015).
d) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social en els termes establits per la Llei General de Subvencions i el seu reglament.
e) No concórrer en elles cap de les circumstàncies establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, d'acord amb el que es preveu en l'article 21 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

No podran obtenir la condició de beneficiaris d'aquestes subvencions i, per tant, quedaran excloses de la convocatòria aquelles entitats per a les quals s'haja previst, en l'annex de transferències corrents del programa 313.50, Inclusió Social, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, una subvenció nominativa per al seu sosteniment o el desenvolupament de programes dirigits a persones migrants.

Finançament i quantia de les ajudes

La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 inclou la línia de subvenció S1147000 «Programa de millora de les condicions de les persones migrants temporeres» en l'aplicació pressupostària 16.02.02.313.80.4, dotada amb un import de 375.000,00 euros.

El procés d'assignació del crèdit entre les entitats beneficiàries es realitzarà tenint en compte la dotació total de la convocatòria i la puntuació global obtinguda pel conjunt de les entitats beneficiàries, sent el quocient entre tots dos elements el que determinarà el valor/punt, que servirà com a valor de referència per a efectuar el repartiment del crèdit.

L'esmentat pagament es realitzarà prèvia justificació per l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir.

El termini màxim per a la justificació del deslliurament de la subvenció finalitzarà el 18 de novembre de 2021.

Presentació sol•licituds

El termini per a la presentació de les sol•licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en la web