Notícies:Redteval

Publicades les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de SAECA

02 jun 2021
La finalitat de les subvencions és facilitar l'accés al finançament de les citades activitats, que es vegen afectades per adversitats climàtiques i situacions desfavorables de mercat.

 

El BOE num 131/02.06.2021 ha publicat el Reial decret 388/2021, d'1 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garantisquen préstecs per al seu finançament.

Les ajudes es concediran per rigorós ordre de presentació de les sol•licituds a través de l'enllaç corresponent en la pàgina web de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, S.M.E

Beneficiaris

Les entitats que subscriguen avals amb SAECA en el marc de préstecs amb entitats financeres avalats per aquesta entitat:

  • Els titulars d'explotacions agràries que podran ser persones físiques o jurídiques, inscrits en el Registre General d'Explotacions Ramaderes regulat per Reial decret 479/2004, de 26 de març, o en el Registre General de la Producció Agrícola regulat per Reial decret 9/2015, de 16 de gener, que hagueren obtingut almenys el 25 per cent dels seus ingressos d'activitats agràries l'any anterior al de la presentació de la sol•licitud, o en els tres anys anteriors al de la sol•licitud tenint en compte la dada mitjana, i subscriguen avals amb SAECA en el marc de préstecs amb entitats financeres avalats per aquesta entitat.
  • Les PIMES enquadrades en les divisions C10 i C11 de la Classificació Econòmica d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), que subscriguen avals amb SAECA en el marc de préstecs amb entitats financeres avalats per aquesta entitat.
  • Els operadors econòmics enquadrats en les divisions A311 i A32 de la Classificació Econòmica d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), que subscriguen avals amb SAECA en el marc de préstecs amb entitats financeres avalats per aquesta entitat.
  • Els armadors o propietaris de vaixells pesquers de la llista tercera del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguen donats d'alta en el Registre General de la Flota Pesquera i en possessió de la llicència de pesca en vigor a l'inici del període de referència.
  • Les entitats associatives pesqueres.

Finançament i Quantia de la subvenció

El finançament s'efectuarà amb càrrec al crèdit disponible en l'aplicació pressupostària 21.01.411M.770, «Suport financer per mal ocasionats per sequera i altres causes extraordinàries», dels vigents Pressupostos Generals de l'Estat, o la que la substituïsca, estant condicionada la concessió de les subvencions a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la concessió
Les ajudes establides en el present reial decret consistiran en el finançament de l'import total de la comissió de l'aval de SAECA per als préstecs que sol•liciten els beneficiaris assenyalats en l'article 3.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de fins a 75.000 euros per titular d'explotació, operador econòmic, armador o propietari, o per component d'entitat associativa previstos respectivament en l'article 3.1.a), 3.1.c) i 3.1.d) i 3.1.e) i el termini de la qual no supere els sis anys, podent-se incloure en aquest un any de manca.

El cost dels avals objecte de subvenció serà, per a la comissió d'estudi, el 0,50% de l'import avalat, per una sola vegada a la formalització del préstec, i per a la comissió de l'aval, el 1,15% anual sobre el saldo viu del préstec avalat


Presentació sol•licituds

Les sol•licituds es presentaran en el termini màxim indicat en la corresponent convocatòria, a partir de l'endemà al de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado» de l'extracte d'aquesta, que no podrà ser inferior a deu dies, sense perjudici que aquest termini puga ampliar-se.

Les sol•licituds es dirigiran al Sotssecretari d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i es realitzaran mitjançant el mateix document en què se sol•licite l'aval davant SAECA, a l'efecte del qual aquest portarà incorporada una casella específica amb la sol•licitud. El document en el qual se sol•licita l'aval davant SAECA, quan es marque la citada casella específica, constituirà el model de sol•licitud d'aquestes subvencions, no sent necessari que es realitze cap altra actuació, donant-se per emplenada la seua petició.

Abans del pagament de la subvenció, SAECA certificarà davant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació abans de l'1 d'octubre de l'any de publicació de la corresponent convocatòria