Notícies:Redteval

Publicades les bases reguladores de les subvencions a les associacions de criadors oficialment reconegudes per a la conservació, millora i foment de les races ramadera i convocatòria la selecció d'entitat col•laboradora per als exercicis 2022 a 2025

15 sep 2021
El termini de presentació per a la selecció d'entitat col•laboradora serà del 15/09/2021 al 30/09/2021

 

El BOE num 221/15.09.2021 ha publicat el Reial decret 794/2021, de 14 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions a les associacions de criadors oficialment reconegudes pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la conservació, millora i foment de les races ramaderes, i es convoca la selecció d'entitat col•laboradora per als exercicis 2022 a 2025.
 

Serà entitat col•laboradora de les subvencions previstes en el present reial decret, aquella que, actuant en nom i per compte de l'òrgan concedent amb caràcter general relacionats amb la subvenció, col•labore en la gestió, comprovació, seguiment i el pagament de la subvenció

L'entitat col•laboradora serà seleccionada mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, segons aquestes bases reguladores, juntament amb les condicions de solvència, experiència i eficàcia

Beneficiaris de les ajudes

Associacions de criadors de caràcter nacional oficialment reconegudes pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la gestió de programes de cria, d'acord amb el que s'estableix pel Reial decret 45/2019, de 8 de febrer.

Requisits:

a) Que no es troben immersos en un procediment de retirada del reconeixement oficial per a la gestió d'un programa de cria, i que el gestionen adequadament durant tot el període finançable.
b) Que no tinguen la consideració d'empresa en crisi, segons es defineix en les d Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisis, (C2014/C 249/01, de la Comissió, de 31 de juliol de 2014) i conforme al Reglament (UE) número 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.
c) Que no estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il•legal i incompatible amb el mercat interior.
d) Que complisquen amb la condició de PIME d'acord amb el que s'estableix en l'annex I del Reglament (UE) número 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, i les seues modificacions o la normativa que ho substituïsca, i amb les obligacions de l'article 5 d'aquest reial decret.
e) Que estiguen al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Els beneficiaris podran subcontractar amb persones físiques o jurídiques la realització de fins al 100% de l'import de l'activitat subvencionada.
En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l'activitat subvencionada, no aporten valor afegit al contingut d'aquesta.

Quan l'activitat concertada amb tercers excedisca del 20 per 100 de l'import de la subvenció i aquest import siga superior a 60.000 euros, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels següents requisits:

a) Que el contracte se celebre per escrit.
b) Que la celebració del mateix s'autoritze prèviament per l'òrgan concedent de la subvenció.


Línies de subvenció i règim de concessió.

Actuacions subvencionables:

a) Creació o manteniment de llibres genealògics: conforme a l'article 27.1.a) del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, serà subvencionable fins al 100% del cost les següents activitats:

 1. Aplicació de base de dades del llibre genealògic, programari, maquinari, el seu manteniment i millora per a la recollida i tractament de la informació.
 2. Creació i manteniment de la pàgina web de l'associació.
 3. Proves genètiques d'identificació i filiació i altres anàlisis genètiques necessàries per a l'adequada gestió del Llibre Genealògic, així com els estudis per a la caracterització de la raça.
 4. Sous, salaris, retribucions, Seguretat Social i despeses del personal tècnic o administratiu de l'associació i personal o empreses contractades per a la gestió del llibre genealògic. En aquest apartat s'inclouen les dietes i desplaçaments del personal de l'associació per a dur a terme actuacions relacionades amb el Llibre Genealògic.
 5. Les despeses que genere l'informe del compte justificatiu realitzat per un Auditor de Comptes, inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, despeses d'assessoria laboral i comptable i fiscal i de riscos laborals.
 6. Les despeses derivades de l'aplicació de sistemes de certificació externa dels processos arreplegats en les reglamentacions de llibres genealògics.
 7. La quota de pertinença a una entitat de segon grau reconeguda pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per al desenvolupament de programes zootècnics conjunts i d'interès comú entre les diverses associacions, així com les quotes a organismes de referència zootècnics designats per autoritats competents a nivell nacional o internacional.
 8. Renting o lísing i manteniment de vehicles amb un màxim de 7.000 euros/any per cada associació

b) Implantació i desenvolupament del logotip 100% Raça Autòctona regulat pel Reial decret 505/2013, de 28 de juny, serà subvencionable fins al 100% del cost les següents activitats:

 1. Les despeses derivades de les activitats de les associacions de criadors per a aplicar el plec de condicions relatiu al logotip 100% raça autòctona aprovat per l'autoritat competent, en particular, la implantació i funcionament d'un sistema de control de la traçabilitat.
 2. Les despeses derivades de l'aplicació de sistemes de certificació externa que tinguen com a abast el plec de condicions del logotip 100% Raça Autòctona.

c) Implantació i desenvolupament del programa de millora (conservació i/o selecció) oficialment reconegut per a la raça, en el qual s'arreplegaran les activitats destinades a determinar la qualitat genètica i/o el rendiment del bestiar, actuacions per a la conservació de la raça, les anàlisis genómics i la creació i el manteniment de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment:

 1. Controls de rendiments en explotacions i/o centres de testatge, incloent el transport dels animals i excloent l'alimentació dels animals, els tractaments i proves sanitàries.
 2. Bases de dades i aplicacions per al programa de millora, programari, maquinari, el seu manteniment i actualització per a la recollida i tractament de la informació.
 3. Proves genètiques necessàries per a l'adequada gestió del programa de cria en laboratoris autoritzats.
 4. Estudis amb els departaments de genètica per a les valoracions genètiques o la direcció tècnica dels programes de conservació i millora.
 5. Elaboració de catàlegs de reproductors i publicacions relatives als programes de cria.
 6. Sous, salaris, retribucions, Seguretat Social i despeses del personal tècnic o administratiu de l'associació i personal o empreses contractades per a la gestió i desenvolupament del programa de millora. En aquest punt s'inclouen les dietes i desplaçaments del personal de l'associació relacionats amb el programa de millora.
 7. Recollida i transport de material reproductiu i despeses d'emmagatzematge per a la constitució, manteniment i actualització de bancs de germoplasma.
 8. Les despeses derivades de l'aplicació de sistemes de certificació externa dels processos arreplegats en els programes de millora.

La suma de les quanties justificades en els punts a).4t i c).6è no haurà de superar el 80% de la subvenció concedida a cada beneficiari, amb l'excepció de les associacions de races autòctones amenaçades, on dites despeses podran arribar a representar el 100% del total de la quantia concedida.
Les despeses subvencionables hauran d'haver-se realitzat dins del termini indicat en la convocatòria, i sempre amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció.

L'Impost sobre el valor afegit es considerarà despesa subvencionable, excepte quan siga susceptible de recuperació pel beneficiari.

En la concessió de les subvencions previstes en aquest reial decret es donarà prioritat a aquelles sol•licituds presentades per associacions de criadors que s'adeqüen en major mesura als següents criteris d'atorgament:

 1. Classificació de la raça en el Catàleg Oficial
 2. Gestió de diverses races autòctones i/o varietats per part d'una única entitat associativa
 3. Grau d'avanç de les actuacions del programa de cria i difusió de la raça. Per a la seua determinació es tindran en compte els indicadors tècnics i les dades del Sistema Nacional d'Informació de Races a 31 de desembre del període que establisca la convocatòria
 4. En el cas d'associacions sol•licitants que gestionen llibres genealògics de la mateixa raça, el repartiment dels punts que assigna l'apartat anterior c) es realitzarà a la raça, i el repartiment a cadascuna d'aquestes associacions, s'efectuarà de forma proporcional als seus corresponents indicadors tècnics

Presentació de sol•licituds i procediment

Les sol•licituds es dirigiran al Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seu electrònica de la pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Juntament amb la sol•licitud, haurà de presentar-se la documentació prevista en la convocatòria, d'acord amb els formats establits a aquest efecte i amb la informació mínima prevista en l'annex I

La convocatòria es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions, que donarà trasllat al «Boletín Oficial del Estado», en el qual es publicarà un extracte d'aquesta.

El termini de presentació de sol•licituds serà́ l'establit la convocatòria que, com a màxim, serà d'un mes a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de sis mesos, comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria.

La justificació del primer any inclourà les despeses que es produïsquen des que es presenta la sol•licitud fins a l'1 de desembre d'aquest any, i en la resta d'anys es cobrirà el mes de desembre de l'any anterior i fins al 30 de novembre, inclòs, de l'exercici en curs, llevat que en la resolució de concessió de les subvencions es determine un altre termini

Convocatòria per a la selecció d'entitat col•laboradora per al període 2022-2025

Requisits Entitat Col•laboradora

 • Que manque de finalitats de lucre. A l'efecte del present reial decret es considerarà també que manquen de finalitats de lucre aquelles entitats que desenvolupen activitats de caràcter comercial, sempre que els beneficis resultants de les mateixes s'invertisquen íntegrament en el compliment de les seues finalitats institucionals no comercials.
 • Que estiga integrada per, almenys, un 30% de les associacions nacionals de criadors reconegudes oficialment per a la gestió de programes de cria i siga altament representativa del sector i de les diferents espècies ramaderes.
 • Que acredite tenir capacitat, solvència, eficàcia, experiència i mitjans humans i materials per a la realització, organització i coordinació de les actuacions zootècniques dels programes de cria. d) Que tinga experiència en gestió de subvencions, en col•laboració amb les Administracions, per al finançament d'actuacions zootècniques, així com en coordinació de projectes amb finançament públic i en participació en reunions nacionals i internacionals

Les sol•licituds es presentaran en el termini màxim de quinze dies a partir de l'endemà a la publicació del present reial decret en el «Boletín Oficial del Estado». El model d'imprès estarà disponible en la Seu Electrònica de la pàgina web del Ministeri, www.mapa.gob.es. Les sol•licituds, dirigides al titular de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es presentaran a través de la seu electrònica

El procediment de selecció de l'entitat col•laboradora s'iniciarà d'ofici per la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris i es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb esmentats principis establits en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre