Notícies:Redteval

Publicada Resolució per la qual s'estableixen mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari.

04 sep 2020
L'objecte d'aquesta resolució és establir mesures per a millorar la protecció de la salut de les persones que treballen en el sector agrari enfront de la Covid-19.

 

El BOP num 8898/04.09.2020 ha publicat la RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari

Mesures preventives previstes:
Les persones titulars de les explotacions del sector agrari o persones o entitats en les quals aquestes deleguen, quan contracten treballadors i treballadores temporals, consolidats o no consolidats, deuran:

1. Lliurar a cada persona contractada, en el moment de la contractació, informació sobre les mesures preventives específiques per a reduir el risc de contagi enfront del coronavirus i informació que les seues dades de caràcter personal necessaris per a garantir la traçabilitat seran emmagatzemats. La informació ve referida en l'annex I.
2. Arreplegar diàriament les dades referides en l'annex II: la relació de les persones temporals agràries que treballen cada explotació de la seua propietat o ús, juntament amb la informació que permeta la traçabilitat en cas de brot i facilite així l'estudi de casos i/o contactes i les mesures preventives necessàries. Les relacions diàries de les persones temporals contractades estaran a la disposició de les autoritats municipals, autonòmiques i estatals, almenys fins a un mes després de finalitzada la campanya corresponent

Remissió de la informació a l'administració sanitària:

Les persones titulars de les explotacions del sector agrari o persones o entitats en les quals aquestes deleguen remetran les corresponents relacions diàries de les persones temporals contractades (model de l'annex II emplenat) a la Unitat de Salut Laboral del Centre de Salut Pública corresponent al municipi on es trobe l'explotació agrària principal. (Annex III)

Es crea la Comissió Tècnica de seguiment de les mesures per a la prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari, composta per:

– Una persona designada per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
– Una persona designada per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
– Una persona representant de l'Administració laboral designada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
– Una persona representant de cada Diputació provincial i de la Federació Valenciana de municipis i províncies.
– Una persona designada per cadascun de les organitzacions agràries, empresarials, sindicals.
– Una persona designada pels agents socials que atenen les persones migrants

Les funcions de la Comissió Tècnica són:

a) Estudiar les necessitats i propostes preventives enfront de la Covid-19 dirigides al sector agrari amb la finalitat de reduir el risc de contagi en les persones que treballen en les campanyes temporals.
b) Aportar informació rellevant per a la presa de decisions, com el mapatge de les zones de major afluència de trabajador@s temporer@s i calendaris de les principals activitats.
c) Coordinar de tots els actors implicats per a establir mesures preventives.
d) Seguir i avaluar les mesures preventives laborals i socials que es posen en funcionament.
e) Fomentar la participació i la coordinació entre tots els actors implicats.