Notícies:Redteval

Modificació de la regulació del potencial de producció vitícola.

02 ago 2022
Es modifica el Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

Article únic. Modificació del Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

El Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, queda modificat de la següent manera:

U. L'article 7.2 queda redactat com segueix:

«2. Les recomanacions realitzades hauran d'anar precedides d'un acord entre les parts representatives rellevants de la zona geogràfica que es tracte, i estar degudament justificades amb base en un estudi sobre l'existència d'un risc clarament demostrat d'oferta excessiva de productes vinícoles en relació amb les perspectives de mercat per a aqueixos productes, o un risc ben demostrat de devaluació significativa d'una Denominació d'Origen Protegida (DOP).

En la referida justificació podrà esmentar-se si s'han aplicat mesures d'intervenció en l'oferta del producte d'aquesta DOP.

Quan una part representativa rellevant formule un parer discrepant amb aquest acord podrà manifestar en un escrit les raons d'aquesta discrepància, que haurà d'acompanyar a l'acord per a la seua valoració per l'autoritat que haja de prendre la decisió

A aquest efecte, per a les recomanacions presentades pels Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen Protegides de caràcter supra autonòmic, s'entendrà que existeix l'acord esmentat en el paràgraf primer quan la recomanació es realitze amb l'aprovació del ple de l'òrgan de gestió de la Denominació d'Origen Protegida supra autonòmica sempre que aquesta s'haja constituït com a Corporació de dret públic d'acord amb la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d'àmbit territorial supra autonòmic. S'entendrà per 'zona geogràfica de què es tracte' la totalitat de la zona geogràfica delimitada en el plec de condicions de la DOP en qüestió.».

Dos. L'article 18.2 queda redactat com segueix:

«2. Les recomanacions realitzades hauran d'anar precedides d'un acord entre les parts representatives rellevants de la zona geogràfica que es tracte, i estar degudament justificades amb base en un estudi sobre la necessitat d'evitar un risc ben demostrat de devaluació significativa d'una Denominació d'Origen Protegida.

En la referida justificació podrà esmentar-se si s'han aplicat mesures d'intervenció en l'oferta del producte d'aquesta DOP.

Quan una part representativa rellevant formule un parer discrepant amb aquest acord podrà manifestar en un escrit les raons d'aquesta discrepància, que haurà d'acompanyar a l'acord per a la seua valoració per l'autoritat que haja de prendre la decisió.

A aquest efecte, per a les recomanacions presentades pels Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen Protegides de caràcter supra autonòmic, s'entendrà que existeix l'acord esmentat en el paràgraf primer quan la recomanació es realitze amb l'aprovació del ple de l'òrgan de gestió de la Denominació d'Origen Protegida supra autonòmica sempre que aquesta s'haja constituït com a Corporació de dret públic d'acord amb la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d'àmbit territorial supra autonòmic. S'entendrà per 'zona geogràfica de què es tracte' la totalitat de la zona geogràfica delimitada en el plec de condicions de la DOP en qüestió.».

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 502/2022, de 27 de juny, pel qual es regula l'exercici de la pesca en els caladors nacionals.

S'incorpora un nou paràgraf a la disposició final octava, amb el següent contingut:

«No obstant això, la grandària mínima del floc d'arrossegament establit per al cas del calador Mediterrani en l'article 16.1 entrarà en vigor als quatre mesos de l'entrada en vigor del present reial decret. Igualment, les condicions d'abalisament dels arts menors establides en l'article 38 entraran en vigor en el cas del calador Mediterrani als quatre mesos de l'entrada en vigor del present reial decret.»

+Info