Notícies:Redteval

Instrucció tècnica d’agrocompostatge de proximitat a la Comunitat Valenciana.

14 Sep 2023
L’agrocompostatge de proximitat s’estableix a la Comunitat Valenciana com un model de prevenció en la generació de residus en el medi rural mitjançant establiments d’agrocompostatge basal i mitjà, els quals han de complir les especificacions que determine la Instrucció tècnica d’agrocompostatge, que serà d’obligat compliment, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 4, de l’article 3, de l’Ordre 4/2022, de 24 de març.

Índex

1. Condicions de disseny

1.1. Ubicació

1.2. Construccions compatibles

1.3. Materials per a compostar

1.4. Dimensionament i distribució dels establiments d’agrocompostatge

a) Zona de recepció i apilament

b) Zona de procés-transformació o era d’agrocompostatge

c) Zona d’emmagatzematge de compost acabat

2. Prescripcions tècniques

2.1. Adequació del terreny

2.2. Impermeabilització de la superfície

2.3. Recollida de líquids generats en el procés

2.4. Sistema de desinfecció en accessos

2.5. Integració paisatgística de l’establiment

2.6. Tanca de seguretat

2.7. Identificació i delimitació de l’establiment

3. Control de l’activitat i del producte final

3.1. Establiment de mescles i lots

3.2. Protocol de control del procés d’agrocompostatge

3.3. Acreditació de la qualitat en establiments d’agrocompostatge de proximitat

3.4. Control de l’activitat i del producte final

Annexos

Annex 1. Full d’entrada del material de partida a l’establiment d’agrocompostatge

Annex 2. Full de formació de lot i resum del procés d’agrocompostatge

Annex 3. Control i seguiment del procés de compostatge

Annex 4. Anàlisi de compost final per lot i verificació de qualitat

Annex 5. Identificació de l’establiment d’agrocompostatge

Annex 6. Registre de procedència de les matèries primeres per a compostos utilitzats en agricultura ecològica

Annex 7. Nota de lliurament identificació de l’establiment d’agrocompostatge

Índex de figures

Figura 1. Recomanacions de disseny perquè el flux de lixiviats discórrega de manera adequada

Figura 2. Detall d’impermeabilització amb làmina de PEAD

Figura 3. Detall d’impermeabilització amb solera de formigó

Índex de taules

Taula 1. Especificacions d’obligat compliment relatives al sòl o parcel·les compatibles

Taula 2. Especificacions d’obligat compliment relatives als materials compatibles

Taula 3. Especificacions d’obligat compliment relatives a la distribució als establiments d’agrocompostatge

Taula 4. Especificacions d’obligat compliment relatives al dimensionament màxim dels establiments d’agrocompostatge

Taula 5. Especificacions d’obligat compliment relatives a les zones de recepció i apilament

Taula 6. Especificacions d’obligat compliment relatives a les zones de transformació o era d’agrocompostatge

Taula 7. Especificacions d’obligat compliment relatives a la zona d’emmagatzematge de compost acabat

Taula 8. Especificacions d’obligat compliment relatives a l’adequació del terreny

Taula 9. Especificacions d’obligat compliment relatives a la impermeabilització de la superfície

Taula 10. Especificacions d’obligat compliment relatives a la recollida de lixiviats

Taula 11. Especificacions d’obligat compliment relatives al sistema de desinfecció en accessos

Taula 12. Especificacions d’obligat compliment relatives a la integració paisatgística de l’establiment

Taula 13. Especificacions d’obligat compliment relatives a la tanca de seguretat

Taula 14. Especificacions d’obligat compliment relatives a la identificació de l’establiment

Taula 15. Especificacions d’obligat compliment relatives al control de les matèries primeres

Taula 16. Condicions d’higienització

Taula 17. Especificacions d’obligat compliment relatives al control del procés

Taula 18. Especificacions d’obligat compliment relatives al control del producte final

Taula 19. Especificacions d’obligat compliment relatives al control de l’activitat i el producte final

+Info