Notícies:Redteval

Diputació de València. Subvencions 2023 destinades al finançament d'activitats extraescolars en municipis de menys de 300 habitants i municipis que compten amb nuclis de població diferenciats de menys de 300 habitants

05 Jun 2023
Finançament d'activitats extraescolars en municipis de menys de 300 habitants i municipis que compten amb nuclis de població diferenciats de menys de 300 habitants

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. Aquesta convocatòria té com a objecte la subvenció a Ajuntaments (excloses les entitats locals menors) de la província de València per a finançar-hi activitats extraescolars dirigides a l'alumnat d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria durant el curs 2023 -2024, a realitzar en:

A. Municipis de menys de 300 habitants.

B. Nuclis de població, diferents del principal del municipi, la població dels quals siga inferior a 300 habitants.

Bases reguladores. La present convocatòria es regeix per allò que preveu l'Ordenança General de Subvencions de l'Excel·lentíssima Diputació de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 101, de 29 de maig de 2017.

Subvenció i quantia total màxima. Es finançaran  amb un import estimat màxim de 115.000 euros.

Activitats subvencionables. Les despeses subvencionables són les derivades de l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic, esportiu, cultural, de reforç educatiu o servei d'Escola Matinera.

Beneficiaris. Ajuntaments de la província de València, amb excepció de les entitats locals menors, de municipis de menys de 300 habitants, i Ajuntaments de municipis amb nuclis de població diferents del principal la població dels quals siga inferior a 300 habitants, per a activitats a realitzar en aquests nuclis.  

La sol·licitud es realitzarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments, mitjançant els formularis disponibles en aquesta plataforma electrònica i la documentació complementària requerida. (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do;jsessionid=B8C0E091A5029E1DD79C9FA451676ECB)

Termini de presentació. Des del 6 de juny i fins al 20 de juny de 2023.

+Info