Notícies:Redteval

Diputació de València. Subvencions 2023 destinades als ajuntaments per a menjadors escolars curs 2023-2024

05 Jun 2023
Subvencionar el funcionament dels menjadors escolars

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.Aquesta convocatòria té com a objecte la subvenció a Ajuntaments (excloses les entitats locals menors) de la província de València per a finançar -hi menjadors escolars i fomentar l'alimentació sostenible en aularis de col·legis rurals agrupats (CRA) i en col·legis de municipis de menys de 1.500 habitants, per al curs 2023 -2024.

Bases reguladores. La present convocatòria es regeix per allò que preveul'Ordenança General de Subvencions de l'Excel·lentíssima Diputació de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 101, de 29 de maig de 2017.

Subvenció i quantia total màxima. Es finançaran amb un import estimat màxim de 112.000 euros.

Activitats subvencionables. Les despeses subvencionables són les derivades del funcionament dels menjadors escolars que es troben en alg un dels supòsits següents:

A. El servei complementari de menjador dels centres educatius no reuneix les condicions dels articles 2.4 i 3.6. b de l 'Ordre 53/2012, de 8 d 'agost, de la Conselleria d 'Educació, Formació i Ocupació, en la redacció donada per l 'Ordre 43/2016, de 3 d 'agost, de la Conselleria d 'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

B. El servei complementari de menjador escolar no està garantit en els termes de l'article 2.4.a) de l'ordre citada, i, com que resulta el seu funcionament deficitari, l'Ajuntament aporta el finançament necessari per a la prestació del servei.

Beneficiaris. Ajuntaments de la província de València, amb excepció de les entitats locals menors, que compten amb aularis de CRA, com també a ajuntaments de municipis de menys de 1.500 habitants. 

Import.- L'import de la subvenció podrà arribar fins al 100 % del cost subvencionable de les sol·licituds presentades, amb un màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.  

La sol·licitud es realitzarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments, mitjançant els formularis disponibles en aquesta plataforma electrònica i la documentació complementària requerida. (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do;jsessionid=B8C0E091A5029E1DD79C9FA451676ECB)

Termini de presentació.- Des del 6 de juny i fins al 20 de juny de 2023.

+Info