Notícies:Redteval

Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Associació Nacional de Cria i Engreixament del Caragol, per a impulsar i promocionar el sector helicícola

01 Dec 2023
Reforçar la col·laboració a fi de contribuir a una major professionalització del sector helicícola, lligat tradicionalment al folklore i la gastronomia de nombroses zones d'Espanya.

Objecte. El present conveni té com a objecte establir les bases de col·laboració entre el MAPA i ANCEC, per a l'impuls i promoció del sector helicícola.

Obligacions de les parts.

1. MAPA es compromet a realitzar les següents actuacions:

a) Col·laborar amb ANCEC per al desenvolupament del sector *helicícola.

b) Col·laborar amb ANCEC en les línies d'investigació i accions que els tècnics de ANCEC proposen segons els llits preestablits pel MAPA.

c) Servir d'interlocutor entre ANCEC i les diferents Administracions públiques d'interés per al desenvolupament de les seues activitats, tant d'investigació com de promoció de mercats.

d) Contribuir a la difusió de la helicicultura en general i de ANCEC en particular mitjançant mecanismes propis, a saber:

1) Inclusió en la pàgina web del MAPA d'informació que permeta conéixer l'activitat helicícola, així com d'un vincle per a facilitar el contacte amb els responsables de ANCEC. A més, s'informarà en aquesta web de la subscripció del present conveni i de les seues característiques i objectius.

2) Col·laboració amb els tècnics de ANCEC per a facilitar la difusió de la helicicultura en les fires ramaderes i alimentàries a les quals acudisca el MAPA.

3) Col·laboració en la formació de helicicultors mitjançant l'organització conjunta de jornades formatives específiques.

2. ANCEC es compromet a realitzar les següents actuacions:

a) Col·laborar amb el MAPA en activitats de promoció del sector helicícola mitjançant accions divulgatives (conferències, jornades pràctiques), en el marc de l'agricultura sostenible i les bones pràctiques ramaderes.

b) Informar de forma continuada al MAPA sobre temes relacionats amb la *helicicultura, en particular:

1) Informació sobre el sector productor.

2) Informació sobre el mercat del caragol.

3) Informes concrets encarregats pel MAPA.

c) Posar a la disposició del MAPA els resultats de les investigacions que ANCEC està duent a terme en el seu Centre de Referència, així com la seua experiència acumulada.

d) Promocionar les seues activitats en relació amb el present conveni en la seua pàgina web, així com enviar al MAPA, no més tard del 15 de desembre de cada any de vigència del conveni, una Memòria anual d'activitats que incloga almenys les realitzades en relació amb este, a més de la documentació relacionada amb les xarrades i ponències realitzades en el marc d'este conveni.

e) Fer referència a la col·laboració del MAPA tant en els fullets informatius com en la documentació que s'entregue en cadascuna de les activitats relacionades amb la subscripció d'este conveni.

Finançament. Les actuacions objecte del present conveni no suposen l'assumpció de compromisos econòmics per les parts.

Eficàcia, duració i pròrroga. El present conveni farà efecte una vegada inscrit en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal (REOICO). Així mateix, serà publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

La seua duració s'estendrà fins al 31 de desembre de 2024. No obstant això, això, podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts, fins a una duració màxima de quatre anys, mitjançant la subscripció de l'oportuna addenda de pròrroga, sempre que s'inscriga en el REOICO abans de la finalització del termini de duració d'este.

+Info