Notícies:Redteval

Ajudes PLA RENOVE 2021 maquinària agrària

01 jun 2021
Termini presentació sol•licituds des del 10/06/2021 al 15/09/2021

 

El BOE num 130/01.06.2021 ha publicat l'Extracte de l'ORDRE, de 7 de maig, per la qual es convoquen les ajudes corresponents al Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària (PLA RENOVE)

Mitjançant la present ordre s'estableix, en règim de concessió directa, la convocatòria per a l'exercici 2021, de les ajudes per a l'adquisició dels següents tipus de màquines noves:

  1. Tractors.
  2. Màquines automotrius: de recol•lecció, d'aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.
  3. Maquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, abonadora, equips d'aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització de producte en el sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per a aplicació just sobre el sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna.

Els tractors i màquines a adquirir, hauran de seleccionar-se de les relacionades en la pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació: www.mapa.es, en la qual es realitzarà la sol•licitud d'ajuda

Beneficiaris

  • Les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d'una explotació agrària inscrita en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA)
  • Les persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecànics amb maquinària agrícola a l'agricultura, inscrites en l'Impost d'activitats Econòmiques en l'epígraf 911.
  • Les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera. Aquestes subvencions solament es destinaran per a maquinària i equips agrícoles l'ús dels quals estiga destinat a les seues activitats específiques


Finançament

La quantia màxima per a concedir en aquesta convocatòria és de 6.550.000 euros, corresponent als vigents Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021. S'efectuarà amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de l'aplicació pressupostària 21.05.412C.711 condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.
S'estableixen dues línies:

  • cisternes de purí amb sistemes de localització de producte en el sòl (reixes, discos o mànegues i o sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna amb un pressupost de 4.000.000 euros
  • reste de maquinària amb un pressupost de 2.550.000 euros

La quantia individual de les ajudes està arreplegada en l'article 5 de les

 

 

Presentació sol•licituds

Les sol•licituds d'ajuda es presentaran, d'acord amb el model que estarà disponible en la seu electrònica de la pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, www.mapa.es, en un termini que s'iniciarà als 10 dies comptats a partir de la publicació de l'extracte d'aquesta ordre i finalitzarà el 15 de setembre de 2021.

La sol•licitud d'ajuda es presentarà de forma electrònica.

Els tractors i màquines noves hauran d'adquirir-se en un termini que s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta ordre.

El termini per a aportar el certificat de retirada pel fabricant de l'accessori d'aplicació del purí antic, serà fins al 30 de novembre de 2021.