Notícies:Redteval

2021 Ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.

31 mar 2021
Termini de presentació sol•licituds del 01/4/2021 al 01/06/2021

 

El DOGV num 9052/31.03.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada i per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana.

Amb l'objectiu d'estimular la investigació, desenvolupament i innovació en matèria de qualitat agroalimentària diferenciada.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les universitats, els centres d'investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots ells de naturalesa pública, el principal objectiu de la qual siga realitzar de manera independent investigació fonamental, industrial o desenvolupament experimental.

Per a ser subvencionables, els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació presentats hauran de comptar amb el suport d'almenys una figura de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.

Requisits: seran subvencionables els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació que tinguen com a finalitat:

a) Millorar els sistemes, mètodes i tècniques de producció/elaboració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada que permeten desenvolupar aquests productes de forma sostenible i innovadora, progressant cap a nous estàndards de qualitat de forma competitiva, amb especial atenció a la caracterització de les condicions **agroclimáticas i culturals, elaboracions/transformacions agroalimentàries peculiars i diferenciadores, amb identitat i vinculades al territori com les tradicionals.

b) Avançar en el desenvolupament i aplicació de la millora vegetal i **fitogenética per a promoure la sostenibilitat i competitivitat del sector.

c) Produir de forma més eficient, sostenible, segura i saludable, i en particular amb certificació ecològica.

d) Garantir la protecció dels cultius de productes emparats mitjançant la lluita biològica i l'aplicació sostenible dels productes fitosanitaris.

e) Transformar, valorar i/o eliminar els residus de manera controlada així com la producció de biomassa i altres recursos biològics renovables.

Despeses subvencionables

  • Despesesde l'instrumental i material
  • Despesesde personal relacionats amb investigadors, tècnics i altre personal auxiliar
  • Despeses d'edificis i terrenys
  • Despeses d'investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte;

Les despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es deriven directament del projecte, fins a un límit del 15%.

Finançament i quantia de les ajudes

La present convocatòria es finança amb càrrec a la partida pressupostària 12.02.02, programa 542.20, línia S1690000, «Promoció de la qualitat agroalimentària». Es destinaran a les ajudes de valorització de productes de qualitat agroalimentària diferenciada tres-cents cinquanta-cinc mil euros 355.000 €

L'ajuda màxima per projecte subvencionat serà de 25.000 euros, sent les intensitats màximes d'ajuda per tipus d'activitat investigadora desenvolupada:

a) Del 100% dels costos subvencionables, per a la investigació fonamental;
b) Del 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial;
c) Del 25% dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental;

Presentació sol•licituds

El termini de presentació és de dos mesos i s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9052 de 31/03/2021).

Enllaç tramitació>>>>

El termini de justificació de la despesa s'estableix fins al 15 de novembre de 2021, llevat que es determine un termini posterior en la Resolució de concessió de l'ajuda.