Notícies:Redteval

2021 Ajudes a la promoció els productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana.

31 mar 2021
Termini de presentació sol•licituds del 01/4/2021 al 01/06/2021

 

El DOGV num 9052/31.03.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada i per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, recollides en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

En el cas que una mateixa fira o mercat local tinguera diversos organitzadors que pogueren ser beneficiaris de les presents ajudes, la condició de beneficiari correspondrà únicament a l'entitat que tinga la consideració de promotor principal d'aquesta, considerant-se com a tal l'entitat que assumisca la gestió de l'organització de l'esdeveniment, realitze els pagaments de les despeses i al qual foren dirigides les factures.

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Requisits

L'activitat subvencionable serà la realització de mercats o fires agroalimentàries en les quals es prevalga la presència de productes locals, ecològics i amb figures de qualitat.

Són subvencionables les següents despeses:

a) Lloguer de mobiliari o elements necessaris per a la correcta execució de la fira o mercat local objecte de promoció.
b) Publicitat, difusió i promoció de l'activitat (tríptics, cartells, publicitat en mitjans de comunicació, activitats divulgatives i de dinamització relacionades directament amb la fira o mercat local, etc.).

Finançament i Quantia de l'ajuda

La present convocatòria es finança amb càrrec a la partida pressupostària 12.02.02, programa 542.20, línia S1690000, «Promoció de la qualitat agroalimentària». Es destinaran a les ajudes a la promoció de productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana cinquanta mil euros 50.000 €

L'ajuda serà del 100% dels costos subvencionables amb un màxim d'ajuda per projecte i beneficiari de 10.000 euros per al cas de mercats mensuals o amb una periodicitat inferior, 5.000 euros en el cas de mercats semestrals o amb una periodicitat superior al mes, i 2.500 euros en el cas de fires anuals. Només en el cas d'existir suficient disponibilitat pressupostària podrà ser subvencionat més d'un projecte per beneficiari.

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de les sol•licituds d'ajudes serà de dos mesos i s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Enllaç tramitació ajuda>>>

El termini de justificació de la despesa s'estableix fins al 15 de novembre de 2021, llevat que es determine un termini posterior en la Resolució de concessió de l'ajuda.