Notícies:Redteval

2021 Ajudes per a foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

31 mar 2021
Dirigides a les comunitats de regants i altres entitats de reg que hauran de presentar la sol•licitud des del 01/04/2021 al 01/05/2021

 

El DOGV num 9052/31.03.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca a les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè formulen les seues propostes en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, per a l'exercici de 2021.
Per a millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles com energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

Beneficiaris

Les comunitats de regants i altres entitats de reg de la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes.
 

Despeses subvencionables

Totes aquelles actuacions que contribuïsquen a l'optimització de l'ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, increment de la capacitat d'embassament, reutilització per a reg de les aigües depurades, disminució del cost energètic, augment de l'eficiència en la utilització de l'aigua i millora de la rendibilitat de les explotacions agràries, així com el foment de l'agricultura ecològica.

Queden excloses les inversions a l'interior de la parcel•la, les sol•licitades pels agricultors a títol individual, o les reparacions d'obres preexistents. Així com les que tinguen per finalitat la investigació o enllumenament d'aigües subterrànies.

Finançament i quantia de les ajudes

Les subvencions es concediran amb càrrec als crèdits del programa 531.10, capitule 7, línia S0169, «Racionalització de l'ús de l'aigua per a reg gota a gota», de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2021 per un import global de 500.000,00.-€ amb càrrec a l'exercici 2021.

La quantitat global que s'impute a cadascun dels exercicis futurs no podrà excedir dels següents límits:

  • Any 2022 1.600.000,00 €
  • Any 2023 1.200.000,00 €
  • Any 2024 500.000,00 €
  • Any 2025 3.000.000,00 €

La quantia de l'ajuda queda fixada en el 50% de l'import global màxim de la corresponent convocatòria. L'excés d'inversió que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la pròpia entitat de reg.

La subvenció a concedir serà del 50% de la inversió màxima auxiliable, fixada per referència al pressupost del projecte tècnic, aportat per l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes, o als mòduls - tipus aplicables

Presentació sol•licituds

Les entitats de reg únicament podran presentar una sol•licitud de subvenció per a les seues obres

El termini de presentació de sol•licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà al de publicació de l'extracte de la resolució (DOGV. núm. 9052, de 31/03/2021)

Enllaç tramitació de l'ajuda>>>>