Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021 Ajudes IMPULSEM TURISME destinades a municipis de menys de 30.000 habitants per a la realització i/o reposició d'infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric-artístic i mediambiental.

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/paginas/

+ info:  https://bit.ly/31BYJFE

Document Tamany
IMPULSEM TURISME 2021_Municipios menores 30000 hab.pdf 320 KB

Ordre

Ordre: Ajudes IMPULSEM TURISME del Patronat Provincial de Turisme. Diputació de València

Ajudes IMPULSEM TURISME del Patronat Provincial de Turisme. Diputació de València

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553858

Document Tamany
CONVOCATORIAS_Impulsem_Turisme_2021_Copia_Legal.pdf 581 KB
DECRETO_59_Aprobación_conv_Impulsem_Turisme_Copia_Legal.pdf 72 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB