Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes destinades a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d'Excel·lència de la Formació Professional

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.educacion.gob.es/portada.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/06/pdfs/BOE-B-2023-25486.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas destinadas a la implantación y desarrollo de la Red Estatal de Centros de Excelencia 148 KB
Ayudas destinadas a la implantación y desarrollo de la Red Estatal de Centros de Excelencia de la Fo 831 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d'Excel·lència de la Formació Professional l'any 2023

Ajudes destinades a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d'Excel·lència de la Formació Professional l'any 2023

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/916624/document/949319

Document Tamany
Ayudas destinadas a la implantación y desarrollo de la Red Estatal de Centros de Excelencia de la Fo 831 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre EFP/717/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la xarxa estatal de centres d'excel·lència de formació professional per a la seua implantació i desenvolupament

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la xarxa estatal de centres d'excel·lència de formació professional per a la seua implantació i desenvolupament

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12621.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la red estatal de centros de excelencia de formación 552 KB