Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible Modificació ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/29/pdfs/BOE-B-2023-22770.pdf

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.idae.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/25/pdfs/BOE-B-2023-22461.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible.pdf 152 KB
Ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible.pdf 651 KB
Modificación de la Resolución de 25 de abril de 2023 subvenciones destinadas a la contratación de pe 172 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible

Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/911087/document/936637

Document Tamany
Ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible.pdf 651 KB
Modificación ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible.pdf 150 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/807/2023. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/19/pdfs/BOE-A-2023-16708.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético.p 487 KB