Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023 Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/18/pdfs/BOE-B-2023-14579.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones 2023 al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas del 150 KB
ORDEN CONVOCATORIA ASOCIACIONISMO PESQUERO 2023.pdf 359 KB

Ordre

Ordre: Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer

Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/782616/document/614813

Document Tamany
ORDEN CONVOCATORIA ASOCIACIONISMO PESQUERO 2021_firmada.pdf 494 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial Decret 849/2017. Bases reguladores per a la concessió de subvencions al foment de l'associacionisme, a entitats associatives representatives del sector pesquer.

Reial decret 849/2017, de 22 de setembre (BOE de 23 de setembre de 2017), pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer, modificat pel Reial decret 862/2018, de 13 juliol (BOE de 14 de juliol de 2018), pel Reial decret 367/2021, de 25 de maig (BOE de 26 de maig de 2021) i per la Disposició final segona del Reial decret 685/2021, de 3 d'agost (BOE de 4 d'agost de 2021)

+ info:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10833-consolidado.pdf

Document Tamany
bases reguladoras para la concesión de subvenciones.pdf 235 KB
modifica el Real Decreto.pdf 179 KB
Real Decreto 367 2021 de 25 de mayo.pdf 251 KB
Disposición final segunda del Real.pdf 900 KB