Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes 2023 per a la preparació i gestió de projectes europeus i facilitar l'atracció de talent internacional

Periode  al

Temàtica: Projectes europeus, Internacionalització, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://ciencia.sede.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/06/pdfs/BOE-B-2023-13206.pdf

Document Tamany
Extracto convocatoria GPE 2023_.pdf 149 KB
Convocatoria GPE 2023_.pdf 508 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la preparació i gestió de projectes europeus i facilitar l'atracció de talent internacional

Ajudes per a la preparació i gestió de projectes europeus i facilitar l'atracció de talent internacional

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/887790/document/896466

Document Tamany
Convocatoria GPE 2023_.pdf 508 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CIN/1025/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques corresponents a diversos programes i subprogrames del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023, la gestió de la qual correspon a l'Agència Estatal

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques corresponents a diversos programes i subprogrames del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023, la gestió de la qual correspon a l'Agència Estatal d'Investigació.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-A-2022-17714.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas correspondientes a varios programas y subprog 716 KB