Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes
2023. «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques", de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques. Resolució de 14 d'agost de 2023, per la qual es modifica la de 29 de juny de 2023, per la qual s'actualitza i quantifica el règim de mòduls pel qual es concedeixen i justifiquen les subvencions destinades al finançament del «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques» https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/23/pdfs/BOE-A-2023-18616.pdf

 Periode: 30-06-2023 al 31-08-2023